> قیمت سکه
آفتاب

سکه

قیمت سکه

ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
  یک گرمی ۵,۰۶۳,۰۱۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰
  ربع سکه ۱۰,۱۲۶,۰۲۰ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
  نیم سکه ۲۰,۲۵۲,۰۴۱ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
  طرح جدید ۴۰,۵۰۴,۲۵۴ ۴۱,۷۵۰,۰۰۰ ۴۱,۷۵۰,۰۰۰ ۴۱,۷۵۰,۰۰۰
  طرح قدیم ۴۰,۶۱۶,۶۷۳ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰,۰۰۰