> قیمت طلا
آفتاب

طلا

قیمت طلا

به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
  هر انس نقره ۱,۶۴۹ ۱,۶۴۹ ۱,۶۴۱ ۱,۶۳۷
  هر گرم طلای 24 عیار ۵,۷۳۴,۴۲۰ ۵,۷۳۴,۴۲۰ ۵,۶۴۷,۸۷۰ ۵,۶۴۷,۸۷۰
  هر گرم طلای 18 عیار ۴,۱۰۶,۸۲۰ ۴,۱۰۶,۸۲۰ ۴,۰۹۲,۹۷۰ ۴,۰۴۹,۱۱۰
  هر مثقال طلا در بازار تهران ۱۷,۷۹۰,۰۰۰ ۱۷,۷۹۰,۰۰۰ ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ ۱۷,۵۴۰,۰۰۰
  هر انس طلا ۱۴۲,۴۱۱ ۱۴۲,۴۱۱ ۱۴۱,۹۰۹ ۱۴۱,۶۹۵
برلیان 0.49 ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶
برلیان 0.99 ۳,۲۰۷ ۳,۲۰۷ ۳,۲۰۷
برلیان 1 ۹,۹۸۲ ۹,۹۸۲ ۹,۹۸۲
نفت سبک ۱۰,۴۱۸ ۱۰,۴۳۸ ۱۰,۴۱۳
انس پالادیوم ۷۸,۴۰۰ ۷۸,۶۰۰ ۷۸,۱۰۰
انس پلاتین ۱۴۱,۴۰۰ ۱۴۱,۵۰۰ ۱۴۰,۲۰۰
انس نقره ۱۹,۵۴۰ ۱۹,۴۷۰ ۱۹,۳۴۰
گرم طلای 18 ۱,۰۱۲,۳۰۰ ۱,۰۱۲,۳۰۰ ۱,۰۰۷,۷۰۰
مثقال طلا ۴,۳۸۵,۰۰۰ ۴,۳۸۵,۰۰۰ ۴,۳۶۵,۰۰۰
انس طلا ۱۲۹,۳۳۰ ۱۲۹,۰۷۰ ۱۲۸,۶۴۰