> برنامه حرکت قطارها و قیمت بلیط قطارها
آفتاب

برنامه حرکت قطارها در زمستان سال 1397

توجه فرمایید: با عنایت به تصویب شناورسازی قیمت بلیت قطارهای مسافری، مبالغ مندرج در جدول زیر در روزهای متفاوت تا سقف ۲۰ درصد افزایش یا کاهش خواهد داشت.

مبدا مقصد رتبه بندی نوع قطار قیمت بلیت مالک شماره قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد
تهرانمشهد۴پردیس رجا۳۷۲همه روزه۰۵:۰۵۱۳:۱۵
تهرانمشهد۴پردیسرجا۳۷۴همه روزه۰۵:۲۰۱۳:۳۰
تهرانمشهد۴پردیسرجا۳۷۶همه روزه۰۵:۳۵۱۳:۴۵
تهرانمشهد۴چهار تخته غزالبنیاد۳۶۲همه روزه۰۷:۵۰۱۷:۵۵
تهرانمشهد۴صبا اتوبوسیرجا۳۱۸همه روزه۰۸:۵۵۲۱:۲۰
تهرانخواف۳پارسیرجا۳۵۶چهار روز در میان۱۲:۳۰۰۱:۳۵
تهرانخواف۳الوندرجا۳۵۶چهار روز در میان۱۲:۳۰۰۱:۳۵
تهرانطبس۳پارسیرجا۳۵۸چهار روز در میان۱۲:۳۰۰۳:۵۵
تهرانطبس۳الوندرجا۳۵۸چهار روز در میان۱۲:۳۰۰۳:۵۵
تهرانمشهد۳طوسرجا۳۳۴همه روزه۱۲:۵۵۲۳:۳۵
تهرانمشهد۳شهابرجا۳۳۴همه روزه۱۲:۵۵۲۳:۳۵
تهرانمشهد۴پرستوبنیاد۳۱۶همه روزه۱۳:۲۰۲۳:۵۰
تهرانمشهد۴پلوربنیاد۳۱۶همه روزه۱۳:۲۰۲۳:۵۰
تهرانمشهد۳پارسیرجا۳۷۰یکروز در میان۱۴:۰۰۰۰:۱۰
تهرانمشهد۳الوندرجا۳۷۰یکروز در میان۱۴:۰۰۰۰:۱۰
تهرانمشهد۳کویرجوپار۳۳۰همه روزه۱۴:۴۰۰۱:۱۰
تهرانمشهد۳ماهانجوپار۳۳۰همه روزه۱۴:۴۰۰۱:۱۰
تهرانمشهد۳پارسیمهتاب سیر جم۳۵۰همه روزه۱۴:۲۰۰۰:۳۰
تهرانمشهد۴صبا اتوبوسیرجا۳۸۰همه روزه۱۶:۰۰۰۲:۱۵
تهرانمشهد۴غزالبنیاد۳۴۰همه روزه۱۶:۵۵۰۳:۰۵
تهرانمشهد۳اپتیماریل سیر کوثر۳۴۲یک روز در میان۱۷:۳۵۰۳:۵۵
تهرانمشهد۴سیمرغرجا۳۳۶همه روزه۱۸:۳۰۰۵:۰۵
تهرانمشهد۵زندگیرجا۳۲۰همه روزه۱۹:۴۵۰۶:۱۵
تهرانمشهد۵نورنورالرضا۳۶۶همه روزه۲۰:۰۵۰۶:۴۰
تهرانمشهد۵فدکفدک۳۴۶همه روزه۲۰:۲۵۰۶:۵۵
تهرانمشهد۴غدیرریل ترابر سبا۳۴۸همه روزه۲۱:۰۰۰۷:۱۵
تهرانمشهد۴غزالریل سیر کوثر۳۸۶یکروز در میان۲۱:۴۰۰۸:۰۰
تهرانمشهد۴غزالپارس لاریم۳۸۶یکروز در میان۲۱:۴۰۰۸:۰۰
تهرانمشهد۴سپهررجا۳۶۸یکروز در میان۲۱:۴۰۰۸:۰۰
تهرانمشهد۴غزالپارس لاریم۳۸۴همه روزه۲۲:۰۰۰۸:۱۰
تهرانمشهد۴پرستوبنیاد۳۵۴همه روزه۲۲:۴۵۰۹:۰۵
تهرانمشهد۴پلوربنیاد۳۵۴همه روزه۲۲:۴۵۰۹:۰۵
تهرانمشهد۴سبزرجا۳۳۸همه روزه۲۳:۵۵۱۰:۰۵
تهرانمشهد۳کویرجوپار۳۹۰همه روزه۰۰:۲۰۱۰:۳۰
تهرانمشهد۳ماهانجوپار۳۹۰همه روزه۰۰:۲۰۱۰:۳۰
تهرانسمنان۴صبا اتوبوسیرجا۹۵۲همه روزه۱۴:۵۵۱۷:۲۵
آزادورمشهد۴صبا اتوبوسیرجا۹۷۰همه روزه۰۴:۴۰۰۸:۵۰
طبسمشهد۳سفیربنیاد۹۷۴یکروز در میان۲۰:۵۵۰۴:۱۰
اصفهانمشهد۴غزالرجا۵۸۰یکروز در میان۱۵:۳۰۰۹:۵۰
اصفهانمشهد۴نورنورالرضا۵۸۰یکروز در میان۱۵:۳۰۰۹:۵۰
اصفهانمشهد۴نورنورالرضا۵۸۴یکروز در میان۱۷:۵۵۱۱:۵۵
اصفهانمشهد۴غدیرریل ترابر سبا۵۸۴یکروز در میان۱۷:۵۵۱۱:۵۵
شیرازمشهد۴سپهررجا۵۸۶یکروز در میان۱۵:۲۰۱۷:۱۵
شیرازمشهد۴سریررجا۵۸۶یکروز در میان۱۵:۲۰۱۷:۱۵
شیرازمشهد۴پلوررجا۵۸۶یکروز در میان۱۵:۲۰۱۷:۱۵
تبریزمشهد۳طوسرجا۴۸۰همه روزه۱۳:۰۰۱۲:۱۰
تبریزمشهد۳شهابرجا۴۸۰همه روزه۱۳:۰۰۱۲:۱۰
تبریزمشهد۳خلیج فارسرجا۴۸۸همه روزه۱۵:۱۰۱۶:۱۰
تبریزمشهد۳میلادرجا۴۸۸همه روزه۱۵:۱۰۱۶:۱۰
اهوازمشهد۳پارسیمهتاب۱۸۰همه روزه۰۹:۱۰۱۱:۲۵
اهوازمشهد۳پارسیرجا۱۸۸یکروز در میان۱۵:۵۵۱۸:۴۰
اهوازمشهد۳الوندرجا۱۸۸یکروز در میان۱۵:۵۵۱۸:۴۰
زنجانمشهد۳شهابرجا۴۸۲همه روزه۲۱:۵۵۱۵:۱۰
زنجانمشهد۵فدکفدک۴۹۰یکروز در میان۱۴:۴۰۰۵:۴۵
زنجانمشهد۴غزالبنیاد۴۹۰یکروز در میان۱۴:۴۰۰۵:۴۵
قزوینمشهد۳خلیج فارسرجا۴۸۴یکروز در میان۱۴:۴۵۲۳:۴۰
قزوینمشهد۳میلادرجا۴۸۴یکروز در میان۱۴:۴۵۲۳:۴۰
کرجمشهد۴سریررجا۴۸۶یکروز در میان۱۴:۱۰۰۱:۳۰
کرجمشهد۴پلوررجا۴۸۶یکروز در میان۱۴:۱۰۰۱:۳۰
کرجمشهد۳پارسیرجا۴۸۶یکروز در میان۱۴:۱۰۰۱:۳۰
کرجمشهد۴نورنورالرضا۴۹۶یکروز در میان۲۳:۲۰۱۰:۵۰
کرجمشهد۳پارسیرجا۵۸۲یکروز در میان۱۲:۱۵۰۱:۵۵
کرجمشهد۳الوندرجا۵۸۲یکروز در میان۱۲:۱۵۰۱:۵۵
قممشهد۳پارسیبنیاد۱۸۴یکروز در میان۱۳:۳۰۰۲:۳۵
قممشهد۳شهابرجا۱۸۶یکروز در میان۲۳:۲۰۱۲:۳۰
قممشهد۴سروشبنیاد۱۸۶یکروز در میان۲۳:۲۰۱۲:۳۰
قممشهد۵فدکفدک۱۹۰همه روزه۱۶:۲۰۰۵:۲۵
قممشهد۴سپهررجا۱۹۴یکروز در میان۱۵:۲۵۰۴:۱۰
کرمانشاهمشهد۳پارسیرجا۱۹۸یکروز در میان۱۰:۱۰۰۹:۲۵
کرمانشاهمشهد۳الوندرجا۱۹۸یکروز در میان۱۰:۱۰۰۹:۲۵
اراکمشهد۳پارسیرجا۱۷۸یکروز در میان۱۷:۲۵۰۹:۲۵
یزدمشهد۴غزالریل سیر کوثر۶۸۰یکروز در میان۱۶:۵۰۰۷:۴۵
یزدمشهد۴سپهررجا۶۸۰یکروز در میان۱۶:۵۰۰۷:۴۵
کرمانمشهد۴غزالبنیاد۷۸۰یکروز در میان۱۳:۲۰۰۶:۰۰
کرمانمشهد۳کویرجوپار۷۸۰یکروز در میان۱۳:۲۰۰۶:۰۰
بندرعباسمشهد۴غزالریل سیر کوثر۸۸۰یکروز در میان۱۵:۲۰۱۳:۰۰
بندرعباسمشهد۳اپتیماریل سیر کوثر۸۸۰یکروز در میان۱۵:۲۰۱۳:۰۰
ساریمشهد۳پارسیرجا۲۸۰یکروز در میان۱۲:۵۰۰۳:۵۰
ساریمشهد۴پلوررجا۲۸۰یکروز در میان۱۲:۵۰۰۳:۵۰
همدانمشهد۳پلوربنیاد۱۹۲یکروز در میان۱۶:۲۰۰۷:۳۰
همدانمشهد۳پارسیرجا۱۹۲یکروز در میان۱۶:۲۰۰۷:۳۰
همدانمشهد۴سریررجا۱۹۲یکروز در میان۱۶:۲۰۰۷:۳۰
تهرانهمدان۴پردیسرجا۱۹۶همه روزه۰۶:۰۰۱۰:۱۵
تهراناهواز۳البرزرجا۱۱۸همه روزه۱۳:۴۰۰۵:۰۵
تهراناهواز۳پارسیمهتاب۱۳۰همه روزه۱۲:۳۵۰۷:۱۵
تهراناهواز۳نگینریل ترابر سبا۱۳۲همه روزه۱۷:۰۵۰۸:۳۵
تهراناهواز۵فدکفدک۱۳۴شنبه۱۵:۲۵۰۷:۰۵
تهرانتبریز۲سهند ۶ تختهرعد تبریز۴۳۰یکروز در میان۲۰:۱۵۰۸:۲۰
تهرانتبریز۳سهند ۴ تختهرعد تبریز۴۳۰یکروز در میان۲۰:۱۵۰۸:۲۰
تهرانتبریز۲سهند ۶ تختهرعد تبریز۴۳۰یکروز در میان۲۰:۱۵۰۸:۲۰
تهرانتبریز۳سهند ۴ تختهرعد تبریز۴۳۰یکروز در میان۲۰:۱۵۰۸:۲۰
تهرانتبریز۳خلیج فارسرعد تبریز۴۳۲همه روزه۱۹:۲۰۰۷:۴۰
تهرانتبریز۳میلادرعد تبریز۴۳۲همه روزه۱۹:۲۰۰۷:۴۰
تهرانتبریز۲شمیمرعد تبریز۴۳۲همه روزه۱۹:۲۰۰۷:۴۰
تهرانمراغه۳خلیج فارسرجا۴۲۲یکروز در میان۲۱:۲۵۰۷:۱۵
تهرانمراغه۲زاگرسرجا۴۲۲یکروز در میان۲۱:۲۵۰۷:۱۵
تهرانارومیه۳خلیج فارسرجا۴۲۲یکروز در میان۲۱:۲۵۰۷:۱۵
تهرانارومیه۲زاگرسرجا۴۲۲یکروز در میان۲۱:۲۵۰۷:۱۵
تهرانزنجان۳ارمرجا۴۶۰همه روزه۱۵:۰۰۱۹:۲۵
تهرانمیانه۴نگین اتوبوسیریل ترابر سبا۴۵۰همه روزه۰۵:۱۵۱۱:۲۵
تهرانمیانه۴نگین اتوبوسیریل ترابر سبا۴۵۲همه روزه۱۶:۰۰۲۱:۵۵
تهرانمیانه۳ماهانجوپار۴۵۴همه روزه۰۷:۲۵۱۳:۲۵
تهراناصفهان۳خلیج فارسرجا۵۲۰یکروز در میان۲۲:۵۵۰۶:۱۰
تهراناصفهان۳میلادرجا۵۲۰یکروز در میان۲۲:۵۵۰۶:۱۰
تهرانشیراز۴نورنورالرضا۵۲۴یکروز در میان۱۶:۱۰۰۷:۱۰
تهرانشیراز۳الوندرجا۵۲۴یکروز در میان۱۶:۱۰۰۷:۱۰
تهرانشیراز۴سریررجا۵۲۴یکروز در میان۱۶:۱۰۰۷:۱۰
تهرانیزد۴پردیسرجا۶۲۶همه روزه۰۶:۴۵۱۲:۴۰
تهرانیزد۴پردیسرجا۶۲۴همه روزه۱۵:۵۵۲۲:۲۰
تهرانیزد۳پارسیمهتاب۶۲۰یکروز در میان۲۱:۴۵۰۵:۰۵
تهرانیزد۴غدیرریل ترابر سبا۶۲۰یکروز در میان۲۱:۴۵۰۵:۰۵
تهرانیزد۴نگین اتوبوسیریل ترابر سبا۶۲۰یکروز در میان۲۱:۴۵۰۵:۰۵
تهرانکرمان۳کویرجوپار۷۲۰همه روزه۲۰:۳۰۱۰:۱۵
تهرانکرمان۴غزالبنیاد۷۲۲یکروز در میان۱۹:۲۰۰۹:۱۰
تهرانزاهدان۳کویرجوپار۷۲۴یکروز در میان۱۰:۵۵۰۸:۲۵
تهرانزاهدان۳البرزرجا۷۲۴یکروز در میان۱۰:۵۵۰۸:۲۵
تهرانبندرعباس۳کویرجوپار۸۲۰همه روزه۱۳:۲۰۱۰:۱۵
تهرانبندرعباس۴غزالبنیاد۸۲۲یکروز در میان۱۲:۱۵۰۸:۴۵
تهرانبندرعباس۴غزالرجا۸۲۲یکروز در میان۱۲:۱۵۰۸:۴۵
تهرانبندرعباس۳البرزرجا۸۲۴یکروز در میان۱۶:۴۵۱۲:۵۵
تهرانبندرعباس۳کویرجوپار۸۲۴یکروز در میان۱۶:۴۵۱۲:۵۵
اصفهانبندرعباس۳البرزرجا۵۳۲یکروز در میان۱۵:۰۰۰۷:۲۵
تهرانساری۲نسیمرجا۲۱۸همه روزه۰۶:۳۰۱۳:۴۵
تهرانساری۳آریارجا۲۱۸همه روزه۰۶:۳۰۱۳:۴۵
تهرانگرگان۲نسیمرجا۲۲۰یکروز در میان۰۸:۳۰۲۲:۱۵
تهرانگرگان۳البرزرجا۲۲۰یکروز در میان۰۸:۳۰۲۲:۱۵
تهرانسوادکوه۳ارمرجا۲۲۶همه روزه۰۷:۲۵۱۶:۴۵
مشهدتهران۴پردیس رجا۳۷۳همه روزه۰۶:۰۰۱۳:۴۰
مشهدتهران۴پردیسرجا۳۷۵همه روزه۰۶:۱۵۱۳:۵۵
مشهدتهران۴پردیسرجا۳۷۷همه روزه۰۶:۳۰۱۴:۱۰
مشهدتهران۴چهار تخته غزالبنیاد۳۶۳همه روزه۲۳:۱۵۰۹:۳۵
مشهدتهران۴صبا اتوبوسیرجا۳۱۹همه روزه۰۰:۵۰۱۱:۲۰
خوافتهران۳پارسیرجا۳۵۷چهار روز در میان۱۸:۲۵۰۷:۲۰
خوافتهران۳الوندرجا۳۵۷چهار روز در میان۱۸:۲۵۰۷:۲۰
طبستهران۳پارسیرجا۳۵۹چهار روز در میان۱۵:۵۵۰۷:۲۰
طبستهران۳الوندرجا۳۵۹چهار روز در میان۱۵:۵۵۰۷:۲۰
مشهدتهران۳طوسرجا۳۳۵همه روزه۲۱:۳۰۰۷:۵۰
مشهدتهران۳شهابرجا۳۳۵همه روزه۲۱:۳۰۰۷:۵۰
مشهدتهران۴پرستوبنیاد۳۱۷همه روزه۰۶:۵۰۱۷:۰۰
مشهدتهران۴پلوربنیاد۳۱۷همه روزه۰۶:۵۰۱۷:۰۰
مشهدتهران۳پارسیرجا۳۷۱یکروز در میان۲۳:۳۵۰۹:۵۵
مشهدتهران۳الوندرجا۳۷۱یکروز در میان۲۳:۳۵۰۹:۵۵
مشهدتهران۳کویرجوپار۳۳۱همه روزه۰۸:۰۵۱۸:۲۵
مشهدتهران۳ماهانجوپار۳۳۱همه روزه۰۸:۰۵۱۸:۲۵
مشهدتهران۳پارسیمهتاب سیر جم۳۵۱همه روزه۱۴:۵۵۰۱:۲۵
مشهدتهران۴صبا اتوبوسیرجا۳۸۱همه روزه۰۸:۵۵۲۱:۲۰
مشهدتهران۴غزالبنیاد۳۴۱همه روزه۱۶:۳۵۰۲:۵۵
مشهدتهران۳اپتیماریل سیر کوثر۳۴۳یک روز در میان۱۸:۰۵۰۴:۳۰
مشهدتهران۵نورنورالرضا۳۶۷همه روزه۱۹:۲۰۰۶:۰۵
مشهدتهران۵فدکفدک۳۴۷همه روزه۱۹:۴۰۰۶:۲۰
مشهدتهران۴غدیرریل ترابر سبا۳۴۹همه روزه۱۸:۲۵۰۴:۴۵
مشهدتهران۴غزالریل سیر کوثر۳۸۷یکروز در میان۲۳:۳۵۰۹:۵۵
مشهدتهران۴غزالپارس لاریم۳۸۷یکروز در میان۲۳:۳۵۰۹:۵۵
مشهدتهران۴سپهررجا۳۶۹یکروز در میان۲۱:۱۰۰۷:۳۵
مشهدتهران۴غزالپارس لاریم۳۸۵همه روزه۱۷:۲۵۰۳:۴۵
مشهدتهران۴پرستوبنیاد۳۵۵همه روزه۲۰:۲۰۰۶:۴۰
مشهدتهران۴پلوربنیاد۳۵۵همه روزه۲۰:۲۰۰۶:۴۰
مشهدتهران۴سبزرجا۳۳۹همه روزه۰۰:۰۵۱۰:۱۵
مشهدتهران۳کویرجوپار۳۹۱همه روزه۱۶:۱۵۰۲:۳۰
مشهدتهران۳ماهانجوپار۳۹۱همه روزه۱۶:۱۵۰۲:۳۰
سمنانتهران۴صبا اتوبوسیرجا۹۵۳همه روزه۰۶:۰۵۰۸:۴۰
مشهدآزادور۴صبا اتوبوسیرجا۹۷۱همه روزه۱۳:۵۰۱۷:۵۰
مشهدطبس۳سفیربنیاد۹۷۵یکروز در میان۲۲:۱۰۰۴:۵۰
مشهداصفهان۴غزالرجا۵۸۱یکروز در میان۱۵:۲۵۰۹:۴۵
مشهداصفهان۴نورنورالرضا۵۸۱یکروز در میان۱۵:۲۵۰۹:۴۵
مشهداصفهان۴نورنورالرضا۵۸۵یکروز در میان۱۷:۰۰۱۱:۰۵
مشهداصفهان۴غدیرریل ترابر سبا۵۸۵یکروز در میان۱۷:۰۰۱۱:۰۵
مشهدشیراز۴سپهررجا۵۸۷یکروز در میان۰۸:۴۰۱۰:۵۵
مشهدشیراز۴سریررجا۵۸۷یکروز در میان۰۸:۴۰۱۰:۵۵
مشهدشیراز۴پلوررجا۵۸۷یکروز در میان۱۵:۲۰۱۷:۱۵
مشهدتبریز۳طوسرجا۴۸۱همه روزه۰۷:۱۰۰۶:۰۵
مشهدتبریز۳شهابرجا۴۸۱همه روزه۰۷:۱۰۰۶:۰۵
مشهدتبریز۳خلیج فارسرجا۴۸۹همه روزه۰۲:۰۵۰۲:۲۵
مشهدتبریز۳میلادرجا۴۸۹همه روزه۰۲:۰۵۰۲:۲۵
مشهداهواز۳پارسیمهتاب۱۸۱همه روزه۲۱:۵۰۲۳:۵۰
مشهداهواز۳پارسیرجا۱۸۹یکروز در میان۰۷:۳۵۱۰:۱۰
مشهداهواز۳الوندرجا۱۸۹یکروز در میان۰۷:۳۵۱۰:۱۰
مشهدزنجان۳شهابرجا۴۸۳همه روزه۰۱:۴۰۱۷:۵۵
مشهدزنجان۵فدکفدک۴۹۱یکروز در میان۱۵:۴۵۰۷:۱۵
مشهدزنجان۴غزالبنیاد۴۹۱یکروز در میان۱۵:۴۵۰۷:۱۵
مشهدقزوین۳خلیج فارسرجا۴۸۵یکروز در میان۰۱:۱۰۱۵:۲۵
مشهدقزوین۳میلادرجا۴۸۵یکروز در میان۰۱:۱۰۱۵:۲۵
مشهدکرج۴سریررجا۴۸۷یکروز در میان۲۲:۵۰۱۰:۲۵
مشهدکرج۴پلوررجا۴۸۷یکروز در میان۲۲:۵۰۱۰:۲۵
مشهدکرج۳پارسیرجا۴۸۷یکروز در میان۲۲:۵۰۱۰:۲۵
مشهدکرج۴نورنورالرضا۴۹۷یکروز در میان۱۸:۰۵۰۵:۴۵
مشهدکرج۳پارسیرجا۵۸۳یکروز در میان۱۷:۴۵۰۷:۵۰
مشهدکرج۳الوندرجا۵۸۳یکروز در میان۱۷:۴۵۰۷:۵۰
مشهدقم۳پارسیبنیاد۱۸۵یکروز در میان۱۱:۵۰۰۰:۴۵
مشهدقم۳شهابرجا۱۸۷یکروز در میان۰۰:۲۵۱۳:۱۵
مشهدقم۴سروشبنیاد۱۸۷یکروز در میان۰۰:۲۵۱۳:۱۵
مشهدقم۵فدکفدک۱۹۱همه روزه۱۲:۴۵۰۱:۵۰
مشهدقم۴سپهررجا۱۹۵یکروز در میان۲۱:۱۰۱۰:۰۰
مشهدکرمانشاه۳پارسیرجا۱۹۹یکروز در میان۰۹:۵۰۰۸:۵۵
مشهدکرمانشاه۳الوندرجا۱۹۹یکروز در میان۰۹:۵۰۰۸:۵۵
مشهداراک۳پارسیرجا۱۷۹یکروز در میان۱۴:۳۵۰۵:۳۵
مشهدیزد۴غزالریل سیر کوثر۶۸۱یکروز در میان۱۹:۰۵۱۰:۱۰
مشهدیزد۴سپهررجا۶۸۱یکروز در میان۱۹:۰۵۱۰:۱۰
مشهدکرمان۴غزالبنیاد۷۸۱یکروز در میان۱۴:۲۰۰۷:۲۵
مشهدکرمان۳کویرجوپار۷۸۱یکروز در میان۱۴:۲۰۰۷:۲۵
مشهدبندرعباس۴غزالریل سیر کوثر۸۸۱یکروز در میان۱۲:۳۰۱۱:۲۰
مشهدبندرعباس۳اپتیماریل سیر کوثر۸۸۱یکروز در میان۱۲:۳۰۱۱:۲۰
مشهدساری۳پارسیرجا۲۸۱یکروز در میان۱۷:۴۵۰۸:۴۵
مشهدساری۴پلوررجا۲۸۱یکروز در میان۱۷:۴۵۰۸:۴۵
مشهدهمدان۳پلوربنیاد۱۹۳یکروز در میان۱۳:۱۰۰۴:۲۵
مشهدهمدان۳پارسیرجا۱۹۳یکروز در میان۱۳:۱۰۰۴:۲۵
مشهدهمدان۴سریررجا۱۹۳یکروز در میان۱۳:۱۰۰۴:۲۵
همدانتهران۴پردیسرجا۱۹۷همه روزه۱۸:۵۰۲۳:۲۵
اهوازتهران۳البرزرجا۱۱۹همه روزه۱۴:۱۵۰۵:۴۵
اهوازتهران۳پارسیمهتاب۱۳۱همه روزه۱۱:۰۵۰۴:۱۰
اهوازتهران۳نگینریل ترابر سبا۱۳۳همه روزه۱۸:۲۰۰۹:۳۰
اهوازتهران۵فدکفدک۱۳۵يكشنبه۲۰:۰۰۱۰:۵۵
تبریزتهران۲سهند ۶ تختهرعد تبریز۴۳۱یکروز در میان۱۷:۵۰۰۶:۰۰
تبریزتهران۳سهند ۴ تختهرعد تبریز۴۳۱یکروز در میان۱۷:۵۰۰۶:۰۰
تبریزتهران۲سهند ۶ تختهرعد تبریز۴۳۱یکروز در میان۱۷:۵۰۰۶:۰۰
تبریزتهران۳سهند ۴ تختهرعد تبریز۴۳۱یکروز در میان۱۷:۵۰۰۶:۰۰
تبریزتهران۳خلیج فارسرعد تبریز۴۳۳همه روزه۲۰:۱۵۰۸:۴۰
تبریزتهران۳میلادرعد تبریز۴۳۳همه روزه۲۰:۱۵۰۸:۴۰
تبریزتهران۲شمیمرعد تبریز۴۳۳همه روزه۲۰:۱۵۰۸:۴۰
مراغهتهران۳خلیج فارسرجا۴۲۳یکروز در میان۱۸:۱۵۰۴:۱۰
مراغهتهران۲زاگرسرجا۴۲۳یکروز در میان۱۸:۱۵۰۴:۱۰
ارومیهتهران۳خلیج فارسرجا۴۲۳یکروز در میان۱۸:۱۵۰۴:۱۰
ارومیهتهران۲زاگرسرجا۴۲۳یکروز در میان۱۸:۱۵۰۴:۱۰
زنجانتهران۳ارمرجا۴۶۱همه روزه۰۶:۵۰۱۱:۰۵
میانهتهران۴نگین اتوبوسیریل ترابر سبا۴۵۱همه روزه۱۴:۵۵۲۰:۴۰
میانهتهران۴نگین اتوبوسیریل ترابر سبا۴۵۳همه روزه۰۶:۱۰۱۱:۴۰
میانهتهران۳ماهانجوپار۴۵۵همه روزه۱۶:۰۰۲۲:۲۵
اصفهانتهران۳خلیج فارسرجا۵۲۱یکروز در میان۲۱:۳۵۰۴:۴۰
اصفهانتهران۳میلادرجا۵۲۱یکروز در میان۲۱:۳۵۰۴:۴۰
شیرازتهران۴نورنورالرضا۵۲۵یکروز در میان۱۷:۱۰۰۸:۰۰
شیرازتهران۳الوندرجا۵۲۵یکروز در میان۱۷:۱۰۰۸:۰۰
شیرازتهران۴سریررجا۵۲۵یکروز در میان۱۷:۱۰۰۸:۰۰
یزدتهران۴پردیسرجا۶۲۷همه روزه۱۵:۱۵۲۱:۲۰
یزدتهران۴پردیسرجا۶۲۵همه روزه۰۶:۵۰۱۲:۳۵
یزدتهران۳پارسیمهتاب۶۲۱یکروز در میان۲۱:۴۰۰۵:۰۵
یزدتهران۴غدیرریل ترابر سبا۶۲۱یکروز در میان۲۱:۴۰۰۵:۰۵
یزدتهران۴نگین اتوبوسیریل ترابر سبا۶۲۱یکروز در میان۲۱:۴۰۰۵:۰۵
کرمانتهران۳کویرجوپار۷۲۱همه روزه۱۶:۱۵۰۶:۵۵
کرمانتهران۴غزالبنیاد۷۲۳یکروز در میان۱۴:۴۰۰۴:۴۰
زاهدانتهران۳کویرجوپار۷۲۵یکروز در میان۱۵:۱۵۱۳:۱۵
زاهدانتهران۳البرزرجا۷۲۵یکروز در میان۱۵:۱۵۱۳:۱۵
بندرعباستهران۳کویرجوپار۸۲۱همه روزه۱۴:۳۰۰۹:۵۵
بندرعباستهران۴غزالبنیاد۸۲۳یکروز در میان۱۳:۰۰۰۸:۲۵
بندرعباستهران۴غزالرجا۸۲۳یکروز در میان۱۳:۰۰۰۸:۲۵
بندرعباستهران۳البرزرجا۸۲۵یکروز در میان۱۶:۴۰۱۲:۱۵
بندرعباستهران۳کویرجوپار۸۲۵یکروز در میان۱۶:۴۰۱۲:۱۵
بندرعباساصفهان۳البرزرجا۵۳۳یکروز در میان۱۸:۲۰۱۰:۱۰
ساریتهران۲نسیمرجا۲۱۹همه روزه۱۹:۴۰۰۳:۱۵
ساریتهران۳آریارجا۲۱۹همه روزه۱۹:۴۰۰۳:۱۵
گرگانتهران۲نسیمرجا۲۲۱یکروز در میان۱۸:۵۵۰۵:۴۵
گرگانتهران۳البرزرجا۲۲۱یکروز در میان۱۸:۵۵۰۵:۴۵
سوادکوهتهران۳ارمرجا۲۲۷همه روزه۱۶:۵۵۲۲:۰۰

یرای مشاهده هر یک از برنامه های زمانی زیر، روی آن کلیک کنید.

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه زمان تخمینی و واقعی پرواز مشاهده نمایید:

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه وضعیت هوای مبدا پرواز مشاهده نمایید: