> پروازهای فرودگاه های کشور
آفتاب

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 23:55 ایران ایر IRA310 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 23:55 تابان TBN6341 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 23:55 زاگرس IZG4030 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 23:55 ماهان IRM4592 بندرعباس ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 23:55 ماهان IRM1036 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ 747
دو شنبه 23:25 ایران ایر IRA247 گرگان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD80
دو شنبه 23:30 قشم ایر QSM1219 بوشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 23:30 کاسپین CPN049 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 23:35 کارون KRU2611 دزفول ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 23:35 ایران ایر IRA323 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 23:35 زاگرس IZG4048 زاهدان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 23:35 کارون KRU2617 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 23:40 ایران ایرتور IRB989 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 23:40 آسمان IRC627 کرمانشاه ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 23:40 آسمان IRC861 آبادان ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 23:40 ایران ایر IRA3444 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 23:45 قشم ایر QSM1245 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 23:45 ماهان IRM4540 زاهدان ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 23:45 ماهان IRM1012 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 23:45 کیش ایر KIS7080 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 23:50 کاسپین CPN025 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 23:50 ماهان IRM1061 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 23:50 ماهان IRM1086 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ85
دو شنبه 23:25 کاسپین CPN6901 بوشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 23:15 آسمان IRC603 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 23:15 ایران ایرتور IRB937 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 23:05 آسمان IRC3881 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 23:00 ساها IRZ157 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 23:00 کاسپین CPN029 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 22:55 ایران ایر IRA3313 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 22:55 ایران ایر IRA264 آبادان/اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 22:55 زاگرس IZG4012 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:55 آسمان IRC855 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 22:55 ایران ایر IRA3427 یزد ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 22:45 ایران ایرتور IRB913 بندرعباس ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB3
دو شنبه 22:50 آسمان IRC833 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 22:45 کیش ایر KIS7088 بندرعباس ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:40 زاگرس IZG4062 بوشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 22:40 ماهان IRM1052 کرمان ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 22:40 کاسپین CPN019 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 22:35 آتا TBZ5614 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737
دو شنبه 22:35 ایران ایر IRA3332 رشت ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 22:25 زاگرس IZG4056 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:30 آتا TBZ5696 آبادان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:15 آتا TBZ5624 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:15 ایران ایر IRA288 کرمانشاه ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 22:10 آتا TBZ5620 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:10 معراج MRJ2821 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 22:05 ایران ایر IRA3381 سبزوار ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 22:00 کیش ایر KIS7128 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:00 زاگرس IZG4070 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:50 آسمان IRC823 عسلویه ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 21:50 آسمان IRC3725 یزد ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 21:45 آتا TBZ5676 ارومیه ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
دو شنبه 21:45 ایران ایرتور IRB965 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 21:45 ایران ایرتور IRB969 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:40 ماهان IRM1048 بیرجند ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 21:40 کارون KRU2621 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 21:35 آسمان IRC3778 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 21:35 معراج MRJ2815 چابهار ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 21:30 زاگرس IZG4038 بندرعباس ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:25 ایران ایر IRA3416 دزفول ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 21:25 ایران ایرتور IRB985 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 21:10 ایران ایر IRA353 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 21:05 آتا TBZ5605 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 21:05 کاسپین CPN013 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 20:30 کارون KRU2609 یزد ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 20:40 ماهان IRM1066 کرمان ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 21:00 تابان TBN6257 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 20:50 فلای پرشیا FPI7404 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
دو شنبه 21:00 ماهان IRM4536 سبزوار ۵ اسفند ۱۳۹۸ rj100
دو شنبه 20:30 کیش ایر KIS7024 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 19:50 ایران ایرتور IRB915 آبادان ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 19:55 زاگرس IZG4042 کرمان ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 20:00 کیش ایر KIS7124 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 20:00 آتا TBZ5628 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 20:05 قشم ایر QSM1283 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 20:15 قشم ایر QSM1243 قشم ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 19:45 ماهان IRM1082 بندرعباس ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 19:35 کاسپین CPN6985 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 19:20 زاگرس IZG4010 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 19:25 سپهران SHI4333 بندرعباس ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
دو شنبه 19:25 ساها IRZ171 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 19:30 تابان TBN6325 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 19:30 آسمان IRC845 رشت ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 19:20 کیش ایر KIS7054 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:50 ماهان IRM1078 کرمان ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ85
دو شنبه 19:00 کاسپین CPN023 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 19:05 ایران ایر IRA467 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 18:45 آسمان IRC859 ارومیه ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 18:40 قشم ایر QSM1290 کرمانشاه ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 18:35 زاگرس IZG4064 ماهشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:35 ماهان IRM1042 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 18:30 آتا TBZ5679 ارومیه ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
دو شنبه 18:30 ماهان IRM4528 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 18:20 ساها IRZ175 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 18:20 ایران ایر IRA496 اردبیل ۵ اسفند ۱۳۹۸ A321
دو شنبه 18:15 قشم ایر QSM1272 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 18:15 ایران ایرتور IRB961 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB3
دو شنبه 18:10 آسمان IRC3785 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 18:05 معراج MRJ2805 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 18:05 قشم ایر QSM1269 قشم ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 18:00 کاسپین CPN6939 ماهشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 17:55 زاگرس IZG4044 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 17:50 ماهان IRM1019 عسلویه ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 17:50 ماهان IRM4574 جیرفت ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 17:40 کارون KRU2605 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 17:40 زاگرس IZG4020 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 17:30 تابان TBN6264 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 17:20 ماهان IRM4526 ایرانشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 17:20 کیش ایر KIS7052 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 17:15 ماهان IRM1034 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 17:15 کاسپین CPN6951 یزد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 17:10 آتا TBZ5692 قشم ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 17:05 آسمان IRC3845 ایلام ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 17:00 آتا TBZ5603 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 17:00 آسمان IRC601 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 16:50 ایران ایر IRA3322 رامسر ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 15:00 کاسپین CPN027 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 15:05 معراج MRJ2824 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 15:10 معراج MRJ2819 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 15:15 تابان TBN6255 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 15:30 ماهان IRM4523 یاسوج ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 15:30 آسمان IRC851 زاهدان ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 15:35 ایران ایر IRA3330 رشت ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 15:55 ایران ایرتور IRB997 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB3
دو شنبه 15:55 آسمان IRC827 رامسر ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 16:10 زاگرس IZG4034 قشم ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 16:20 زاگرس IZG4002 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 16:20 ایران ایر IRA3304 خوی ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 16:25 قشم ایر QSM1276 ارومیه ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 16:30 ماهان IRM4573 ایلام ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 16:30 ماهان IRM1080 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 16:35 کاسپین CPN045 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 16:40 کارون KRU2521 آغاجاری ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 14:35 آتا TBZ5688 بوشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
دو شنبه 14:50 ماهان IRM4578 قشم ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 13:45 آسمان IRC847 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 13:45 آسمان IRC3711 اردبیل ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 13:55 ایران ایر IRA253 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 14:00 کاسپین CPN6925 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 14:05 ایران ایر IRA282 کرمانشاه ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 14:25 قشم ایر QSM1237 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 14:25 زاگرس IZG4040 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 14:30 ایران ایر IRA327 لارستان ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 14:35 معراج MRJ2828 کرمانشاه ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 14:55 زاگرس IZG4050 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 13:35 ایران ایر IRA3400 اردبیل ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 13:40 ایران ایر IRA320 خرم‌آباد ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 13:30 ایران ایر IRA3470 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 13:25 ایران ایر IRA255 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 13:20 ایران ایر IRA446 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 13:20 تابان TBN6221 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 13:15 ماهان IRM1088 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 13:10 ایران ایرتور IRB975 زاهدان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 13:05 آسمان IRC839 سنندج ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 13:05 زاگرس IZG4026 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 13:00 ایران ایر IRA3327 جهرم ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 13:00 زاگرس IZG4032 چابهار ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 12:55 ایران ایر IRA3311 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 12:45 آسمان IRC831 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 12:40 ماهان IRM4538 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 12:30 کیش ایر KIS7090 اردبیل ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 12:30 ماهان IRM1054 کرمان ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 12:25 آسمان IRC631 گرگان ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 12:20 ماهان IRM4568 بجنورد ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 12:15 ماهان IRM1032 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 12:15 کاسپین CPN6991 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 12:10 ماهان IRM4521 گچساران ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 12:05 ماهان IRM1074 کرمان ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ85
دو شنبه 12:00 کارون KRU2505 خارگ ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 12:00 تابان TBN6260 ماکو ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 11:30 آتا TBZ5663 رشت ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 11:35 ایران ایر IRA3359 گرگان ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 11:45 ماهان IRM1070 زاهدان ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 11:45 کیش ایر KIS7104 آبادان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 11:50 تابان TBN6329 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 11:20 آتا TBZ5636 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 11:15 آسمان IRC821 عسلویه ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 11:15 ماهان IRM1094 بندرعباس ۵ اسفند ۱۳۹۸ 747
دو شنبه 11:05 آتا TBZ5607 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 11:05 کاسپین CPN039 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 10:55 ماهان IRM1017 عسلویه ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 11:00 ماهان IRM1084 زابل ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 11:00 ایران ایر IRA3350 ایلام ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 10:30 ماهان IRM4532 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 10:35 معراج MRJ2817 عسلویه ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 10:30 ماهان IRM1030 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 10:20 زاگرس IZG4060 ماهشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 10:15 ایران ایرتور IRB957 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 10:15 ایران ایر IRA3414 دزفول ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 10:10 آتا TBZ5711 کرمانشاه ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
دو شنبه 10:00 زاگرس IZG4022 کرمان ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 10:05 ایران ایر IRA217 بیرجند ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 09:55 قشم ایر QSM1213 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 09:45 کاسپین CPN6937 ماهشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 09:45 ایران ایرتور IRB931 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 09:40 آتا TBZ5667 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 09:30 آتا TBZ5626 یزد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 09:20 آسمان IRC3915 بوشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 09:20 آسمان IRC841 ایلام ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 09:15 ساها IRZ151 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 09:10 ایران ایر IRA3406 ارومیه ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 09:10 زاگرس IZG4024 بوشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 09:00 قشم ایر QSM1241 قشم ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 08:55 کاسپین CPN021 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 08:50 آسمان IRC863 یزد ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 08:45 زاگرس IZG4076 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 08:45 آسمان IRC633 گرگان ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 08:40 کیش ایر KIS7014 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 08:40 زاگرس IZG4016 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 08:30 ایران ایر IRA3408 کرمانشاه ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 08:30 ماهان IRM4587 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 08:20 کیش ایر KIS7084 یزد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 08:20 آسمان IRC621 کرمانشاه ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 08:00 آتا TBZ5678 ارومیه ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
دو شنبه 08:00 کاسپین CPN035 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 07:55 زاگرس IZG4090 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 07:55 سپهران SHI4311 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
دو شنبه 07:45 تابان TBN6290 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 07:40 ماهان IRM1062 سیرجان ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 07:30 تابان TBN6251 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 07:30 ایران ایرتور IRB963 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 07:20 سپهران SHI4302 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
دو شنبه 07:20 ماهان IRM4576 بم ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 07:10 ماهان IRM1050 کرمان ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 07:00 آتا TBZ5601 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 07:05 فلای پرشیا FPI7400 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 06:50 آتا TBZ5699 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 06:45 ماهان IRM1038 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 06:30 ماهان IRM4530 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 06:25 آسمان IRC3768 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 23:55 کارون KRU2615 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 23:55 ایران ایر IRA3410 کرمانشاه ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 23:55 ایران ایر IRA3429 یزد ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 23:55 ماهان IRM4592 بندرعباس ۴ اسفند ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 23:55 کاسپین CPN041 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 23:55 معراج MRJ2821 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 23:50 ماهان IRM1086 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ85
یکشنبه 23:50 کیش ایر KIS7052 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 23:50 ایران ایر IRA3416 دزفول ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 23:45 کیش ایر KIS7080 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 23:45 ایران ایر IRA429 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 23:40 قشم ایر QSM1301 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 23:35 کاسپین CPN019 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 23:30 قشم ایر QSM1221 بندرعباس ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 23:20 ایران ایر IRA427 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ A321
یکشنبه 23:15 ایران ایر IRA278 ارومیه ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 22:55 زاگرس IZG4012 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:55 ایران ایر IRA467 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 22:55 کاسپین CPN6999 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 22:50 معراج MRJ2815 چابهار ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 22:45 آسمان IRC3751 آبادان ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 22:45 آسمان IRC627 کرمانشاه ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 22:45 ایران ایرتور IRB937 تبریز ۴ اسفند ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 22:40 زاگرس IZG4062 بوشهر ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 22:40 آسمان IRC3778 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 22:40 ماهان IRM1052 کرمان ۴ اسفند ۱۳۹۸ AB6
یکشنبه 22:40 کاسپین CPN029 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 22:35 آسمان IRC3725 یزد ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 22:30 آتا TBZ5614 اصفهان ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737
یکشنبه 22:30 کیش ایر KIS7124 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:30 ایران ایر IRA353 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 22:15 آتا TBZ5624 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:05 وارش VRH5821 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 22:05 ایران ایر IRA3313 اصفهان ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 22:00 ایران ایرتور IRB997 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ AB3
یکشنبه 21:55 آتا TBZ5609 تبریز ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 21:55 زاگرس IZG4070 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:50 قشم ایر QSM1317 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 21:45 ایران ایرتور IRB969 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:40 ایران ایر IRA418 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 21:35 وارش VRH5873 بوشهر ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 21:30 زاگرس IZG4038 بندرعباس ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:30 آسمان IRC635 گرگان ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 21:20 قشم ایر QSM1285 اصفهان ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 21:15 وارش VRH5867 اصفهان ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 21:20 ماهان IRM1066 کرمان ۴ اسفند ۱۳۹۸ AB6
یکشنبه 21:15 آسمان IRC823 عسلویه ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 21:10 معراج MRJ2824 تبریز ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 21:05 آتا TBZ5605 تبریز ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 21:00 ماهان IRM1080 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 20:55 کارون KRU2609 یزد ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 20:50 فلای پرشیا FPI7404 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 20:45 آسمان IRC3915 بوشهر ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 20:35 کاسپین CPN025 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 20:30 کارون KRU2619 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 20:15 کارون KRU2611 دزفول ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 19:55 آتا TBZ5620 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:40 ایران ایر IRA3400 اردبیل ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 19:40 زاگرس IZG4042 کرمان ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:35 ایران ایر IRA3408 کرمانشاه ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 19:30 زاگرس IZG4056 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:25 ایران ایر IRA3359 گرگان ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 19:20 زاگرس IZG4010 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:05 آسمان IRC833 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 19:00 پويا PYA2313 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ EMB145
یکشنبه 19:00 تابان TBN6246 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 18:35 ماهان IRM1042 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ AB6
یکشنبه 18:45 قشم ایر QSM1290 کرمانشاه ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 18:05 کاسپین CPN6939 ماهشهر ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 18:15 ماهان IRM1007 خرم‌آباد ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 18:20 ایران ایر IRA233 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 18:30 آتا TBZ5679 ارومیه ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 18:20 ایران ایرتور IRB913 بندرعباس ۴ اسفند ۱۳۹۸ AB3
یکشنبه 17:55 زاگرس IZG4044 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 18:05 آسمان IRC859 ارومیه ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 17:55 ایران ایر IRA217 بیرجند ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD80
یکشنبه 17:50 آسمان IRC3776 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 17:40 زاگرس IZG4020 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:35 قشم ایر QSM1299 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 17:30 آتا TBZ5660 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:20 ماهان IRM1054 کرمان ۴ اسفند ۱۳۹۸ AB6
یکشنبه 17:10 ماهان IRM4588 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 17:05 کارون KRU2605 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 16:40 معراج MRJ2845 قشم ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 16:45 کاسپین CPN6915 عسلویه ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 16:45 ایران ایر IRA3354 آبادان ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 16:50 ماهان IRM4573 ایلام ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 17:00 معراج MRJ2805 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 17:05 ایران ایر IRA215 قشم ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 17:05 آتا TBZ5603 تبریز ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:30 ماهان IRM4551 خارگ ۴ اسفند ۱۳۹۸ rj100
یکشنبه 16:30 کاسپین CPN033 کرمانشاه ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737
یکشنبه 16:15 کیش ایر KIS7054 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:20 زاگرس IZG4002 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:25 ایران ایر IRA3427 یزد ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72
یکشنبه 16:20 کارون KRU2617 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 16:10 تابان TBN6251 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 15:45 وارش VRH5843 قشم ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 15:40 آسمان IRC3843 سیری ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 15:35 کاسپین CPN031 تبریز ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 15:30 آسمان IRC851 زاهدان ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 15:15 کیش ایر KIS7092 عسلویه ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:15 ماهان IRM1017 عسلویه ۴ اسفند ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 15:05 پويا PYA2344 لامرد ۴ اسفند ۱۳۹۸ EMB145
یکشنبه 15:00 زاگرس IZG4050 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 14:55 ایران ایر IRA3335 اصفهان ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 14:50 آسمان IRC3711 اردبیل ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 14:50 آسمان IRC841 ایلام ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 14:45 ماهان IRM1090 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ AB3
یکشنبه 14:35 ایران ایر IRA295 یزد ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 14:30 ایران ایر IRA3311 اصفهان ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 14:35 آتا TBZ5657 سبزوار ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 14:15 ایران ایر IRA3414 دزفول ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 14:15 ایران ایر IRA3447 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 14:30 قشم ایر QSM1272 تبریز ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 14:25 زاگرس IZG4040 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 14:10 ایران ایر IRA383 چابهار/زاهدان ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD80
یکشنبه 14:10 کاسپین CPN045 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 13:05 تابان TBN6255 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 13:25 ایران ایر IRA446 تبریز ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 13:50 آسمان IRC601 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 13:55 سپهران SHI4333 بندرعباس ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 13:00 زاگرس IZG4032 چابهار ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 13:00 ایران ایرتور IRB975 زاهدان ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 12:50 قشم ایر QSM1241 قشم ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 12:45 ماهان IRM1028 طبس ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 12:15 ایران ایر IRA272 ارومیه ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 12:40 کارون KRU2525 شیراز/بهرگان ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 12:00 زاگرس IZG4016 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 11:40 کیش ایر KIS7104 آبادان ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 12:00 کاسپین CPN039 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 11:30 ماهان IRM1005 خرم‌آباد ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 11:15 آسمان IRC821 عسلویه ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 11:20 ایران ایر IRA3350 ایلام ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 10:55 تابان TBN6286 کرمان ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 10:15 آتا TBZ5611 بیرجند ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 10:25 ایران ایر IRA406 بوشهر ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 10:50 آسمان IRC3869 لاوان ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 10:15 ایران ایرتور IRB957 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 10:05 قشم ایر QSM1231 ماهشهر ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 10:05 ایران ایر IRA3384 سهند ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 09:55 آتا TBZ5626 یزد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 09:30 آتا TBZ5667 تبریز ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 09:35 کیش ایر KIS7128 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 09:50 وارش VRH5853 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 09:25 وارش VRH5837 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 09:05 زاگرس IZG4076 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 09:10 زاگرس IZG4024 بوشهر ۴ اسفند ۱۳۹۸ 320
یکشنبه 09:00 قشم ایر QSM1331 قشم ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 08:15 تابان TBN6221 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 08:30 ماهان IRM4587 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 08:05 ایران ایر IRA282 کرمانشاه ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 08:00 آتا TBZ5678 ارومیه ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 07:55 زاگرس IZG4090 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:00 سپهران SHI4302 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 07:40 ماهان IRM1062 سیرجان ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 07:40 وارش VRH5815 بندرعباس ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 07:25 آسمان IRC3770 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 07:30 ایران ایرتور IRB963 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:10 ماهان IRM1050 کرمان ۴ اسفند ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 07:05 فلای پرشیا FPI7400 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 06:45 کارون KRU2621 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 07:00 آتا TBZ5601 تبریز ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:30 آتا TBZ5699 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:30 ماهان IRM4530 اصفهان ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 06:10 آسمان IRC3768 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 19:20 تابان TBN6222 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 19:25 ساها IRZ156 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 19:30 قشم ایر QSM1244 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 19:30 آتا TBZ5613 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 19:40 ماهان IRM1037 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ 747
دو شنبه 19:40 زاگرس IZG4013 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 19:45 قشم ایر QSM1218 بوشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 19:45 آسمان IRC860 آبادان ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 19:50 ایران ایر IRA322 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 20:00 ماهان IRM1087 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ85
دو شنبه 20:10 تابان TBN6256 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 20:20 ماهان IRM1060 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 20:30 آسمان IRC626 کرمانشاه ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 20:30 زاگرس IZG4031 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 20:35 کیش ایر KIS7081 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 20:45 سپهران SHI4303 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
دو شنبه 21:00 ایران ایرتور IRB988 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 21:15 کارون KRU2616 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 23:40 ماهان IRM1053 کرمان ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 23:30 زاگرس IZG4057 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 23:10 آتا TBZ5619 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:50 ایران ایرتور IRB968 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:50 آسمان IRC824 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 22:45 ماهان IRM4571 رفسنجان ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 22:40 کارون KRU2604 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 22:40 آتا TBZ5677 ارومیه ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 22:40 آسمان IRC3779 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 22:30 ماهان IRM1039 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 22:20 تابان TBN6258 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 22:10 ماهان IRM4531 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 22:00 آتا TBZ5606 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:50 فلای پرشیا FPI7405 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
دو شنبه 21:45 ماهان IRM1063 سیرجان ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 21:15 کارون KRU2610 دزفول ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 19:20 ماهان IRM4593 بندرعباس ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 19:15 ماهان IRM1013 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 19:15 ایران ایرتور IRB936 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 19:10 آسمان IRC854 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 19:05 ایران ایر IRA289 کرمانشاه ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 18:50 آتا TBZ5695 آبادان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:55 زاگرس IZG4049 زاهدان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:45 زاگرس IZG4063 بوشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 18:40 آتا TBZ5623 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:40 کارون KRU2620 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 17:45 کارون KRU2608 یزد ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 17:50 ماهان IRM4537 سبزوار ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 17:55 ایران ایر IRA3417 دزفول ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 18:00 آتا TBZ5604 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:05 آسمان IRC3880 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 18:10 تابان TBN6254 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 18:15 کیش ایر KIS7089 بندرعباس ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان ۵ اسفند ۱۳۹۸ ab6
دو شنبه 18:30 تابان TBN6342 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 18:30 آسمان IRC3724 یزد ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 18:35 ماهان IRM4541 زاهدان ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB3
دو شنبه 17:40 ایران ایر IRA3380 سبزوار ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 17:35 کاسپین CPN048 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 17:30 زاگرس IZG4071 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 17:30 ماهان IRM1049 بیرجند ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 17:25 آسمان IRC822 عسلویه ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 17:25 ایران ایرتور IRB912 بندرعباس ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB3
دو شنبه 17:10 زاگرس IZG4039 بندرعباس ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 17:20 قشم ایر QSM1282 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 16:55 آسمان IRC844 رشت ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 16:45 ایران ایر IRA352 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 16:35 معراج MRJ2820 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 16:25 کاسپین CPN024 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 15:10 آسمان IRC858 ارومیه ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 15:15 ماهان IRM1083 بندرعباس ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 15:15 زاگرس IZG4065 ماهشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 15:20 ایران ایر IRA466 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 15:25 ایران ایر IRA311 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 15:30 ایران ایر IRA3312 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 15:30 آتا TBZ5680 ارومیه ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 15:35 ایران ایر IRA246 گرگان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 15:45 قشم ایر QSM1291 کرمانشاه ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 15:50 آسمان IRC832 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 15:55 ایران ایر IRA3333 رشت ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 15:55 زاگرس IZG4043 کرمان ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 16:00 ایران ایرتور IRB914 آبادان ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 16:00 زاگرس IZG4011 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 16:05 معراج MRJ2814 چابهار ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 16:10 تابان TBN6324 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 14:00 زاگرس IZG4045 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 14:00 ایران ایر IRA3323 رامسر ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 14:10 ماهان IRM4529 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 14:10 آسمان IRC3844 ایلام ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 14:15 زاگرس IZG4021 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 14:20 ماهان IRM4575 جیرفت ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 16:20 ماهان IRM1067 کرمان ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 15:10 قشم ایر QSM1273 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 15:00 کاسپین CPN6938 ماهشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 15:00 ایران ایر IRA497 اردبیل ۵ اسفند ۱۳۹۸ A321
دو شنبه 14:40 ایران ایر IRA254 اصفهان/آبادان ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 14:20 ماهان IRM1079 کرمان ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ85
دو شنبه 14:20 آسمان IRC3784 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 14:30 آسمان IRC602 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 14:40 کاسپین CPN028 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 13:30 آسمان IRC826 رامسر ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 13:40 کارون KRU2520 آغاجاری ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 13:40 ساها IRZ174 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 13:35 کاسپین CPN6984 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 13:15 کیش ایر KIS7015 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 13:15 ماهان IRM1018 عسلویه ۵ اسفند ۱۳۹۸ A-310-300
دو شنبه 13:10 ماهان IRM4572 ایلام ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 13:05 تابان TBN6263 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 13:00 ماهان IRM1035 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 13:00 قشم ایر QSM1277 ارومیه ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 12:45 کیش ایر KIS7053 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 12:30 آتا TBZ5691 قشم ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 12:40 ماهان IRM4527 ایرانشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 12:10 آتا TBZ5698 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 12:30 ایران ایر IRA3331 رشت ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 12:10 ماهان IRM4522 یاسوج ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 12:00 آتا TBZ5608 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 11:40 زاگرس IZG4035 قشم ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 11:55 آتا TBZ5675 ارومیه ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 11:55 ایران ایر IRA3305 خوی ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 12:00 زاگرس IZG4003 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 11:35 معراج MRJ2829 کرمانشاه ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 11:40 کاسپین CPN026 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 11:35 معراج MRJ2825 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 11:30 ایران ایرتور IRB964 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 11:20 قشم ایر QSM1240 قشم ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 11:15 کاسپین CPN022 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 11:15 ایران ایر IRA283 کرمانشاه ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 11:10 ایران ایرتور IRB984 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 11:10 آتا TBZ5627 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 11:00 قشم ایر QSM1236 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 10:55 آسمان IRC3710 اردبیل ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 10:50 ایران ایرتور IRB996 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB3
دو شنبه 10:55 ایران ایر IRA321 خرم‌آباد ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 10:40 معراج MRJ2818 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 10:30 آتا TBZ5687 بوشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 10:25 کاسپین CPN6950 یزد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 10:30 زاگرس IZG4041 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 10:20 آسمان IRC838 سنندج ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 10:10 ایران ایر IRA3401 اردبیل ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 10:00 ماهان IRM4579 قشم ۵ اسفند ۱۳۹۸ A-310-300
دو شنبه 10:00 زاگرس IZG4027 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 09:55 آسمان IRC846 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 09:45 آسمان IRC830 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 09:30 ماهان IRM1089 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 09:30 ایران ایر IRA3310 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 09:35 کیش ایر KIS7091 اردبیل ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 09:30 ایران ایر IRA3471 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 09:25 سپهران SHI4310 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
دو شنبه 09:25 کیش ایر KIS7025 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 09:20 آسمان IRC630 گرگان ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 09:20 کیش ایر KIS7129 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 09:15 زاگرس IZG4091 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 09:15 ماهان IRM4539 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 09:10 تابان TBN6259 ماکو ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 09:10 کیش ایر KIS7125 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 09:00 ساها IRZ170 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 09:00 ماهان IRM4569 بجنورد ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 08:35 آتا TBZ5664 رشت ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 08:55 تابان TBN6291 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 08:30 ایران ایرتور IRB962 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 08:30 سپهران SHI4332 بندرعباس ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
دو شنبه 08:25 آتا TBZ5635 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 08:20 ماهان IRM4520 گچساران ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 08:20 تابان TBN6328 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 08:10 ماهان IRM1051 کرمان ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 08:10 کیش ایر KIS7105 آبادان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 08:15 معراج MRJ2804 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 08:05 ایران ایر IRA3358 گرگان ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 08:00 ماهان IRM1033 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 08:00 ایران ایرتور IRB974 زاهدان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 07:55 فلای پرشیا FPI7401 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 07:50 آتا TBZ5602 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 07:50 ایران ایر IRA3426 یزد ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 07:35 زاگرس IZG4033 چابهار ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 07:30 ماهان IRM4533 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 07:35 ایران ایر IRA3326 جهرم ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 07:40 قشم ایر QSM1268 قشم ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 07:25 ماهان IRM1075 کرمان ۵ اسفند ۱۳۹۸ RJ85
دو شنبه 07:30 ایران ایرتور IRB960 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB3
دو شنبه 07:25 آسمان IRC3769 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 07:20 ایران ایر IRA3351 ایلام ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 07:20 ایران ایرتور IRB978 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB3
دو شنبه 07:15 آسمان IRC600 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 07:15 آتا TBZ5710 کرمانشاه ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
دو شنبه 07:10 ایران ایر IRA3415 دزفول ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 07:10 ماهان IRM1071 زاهدان ۵ اسفند ۱۳۹۸ A-310-300
دو شنبه 07:05 ایران ایر IRA3445 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 07:00 آسمان IRC820 عسلویه ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 07:00 زاگرس IZG4061 ماهشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 06:55 آتا TBZ5625 یزد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 06:55 کاسپین CPN044 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 06:50 قشم ایر QSM1212 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 06:50 ساها IRZ150 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 06:45 آتا TBZ5668 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 06:45 زاگرس IZG4023 کرمان ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 06:40 معراج MRJ2816 عسلویه ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 06:40 ایران ایرتور IRB930 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 06:35 زاگرس IZG4051 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 06:35 کاسپین CPN6936 ماهشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 06:30 ماهان IRM1031 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ A-310-300
دو شنبه 06:30 ایران ایرتور IRB956 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 06:25 ایران ایر IRA216 بیرجند ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 06:25 آسمان IRC840 ایلام ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 06:20 ایران ایر IRA252 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 06:15 آسمان IRC632 گرگان ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 06:15 ماهان IRM1016 عسلویه ۵ اسفند ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 06:10 ایران ایر IRA292 یزد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD80
دو شنبه 06:10 ماهان IRM1085 زابل ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 06:05 کارون KRU2504 خارگ ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 06:05 ایران ایر IRA326 لارستان ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 06:00 آسمان IRC850 زاهدان ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 05:50 ماهان IRM1081 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ A-310-300
دو شنبه 05:50 کاسپین CPN020 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 05:45 ماهان IRM1095 بندرعباس ۵ اسفند ۱۳۹۸ 747
دو شنبه 05:40 آسمان IRC3914 بوشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 05:30 آسمان IRC862 یزد ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 05:20 زاگرس IZG4025 بوشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 05:20 کیش ایر KIS7085 یزد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 05:00 ایران ایر IRA3409 کرمانشاه ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 05:05 زاگرس IZG4017 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 05:05 ایران ایر IRA3407 ارومیه ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 05:10 آسمان IRC620 کرمانشاه ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 05:10 ایران ایر IRA265 آبادان/اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 05:15 زاگرس IZG4077 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 05:15 ایران ایر IRA447 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 05:00 ماهان IRM4586 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 04:55 کاسپین CPN034 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 23:40 ماهان IRM1053 کرمان 22 ۴ اسفند ۱۳۹۸ AB6
یکشنبه 22:50 آتا TBZ5677 ارومیه 12 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 23:30 قشم ایر QSM1242 قشم 10 ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 23:40 آسمان IRC3779 شیراز 26 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 22:45 ایران ایرتور IRB968 مشهد 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:10 ماهان IRM4531 اصفهان 20 ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 22:00 آتا TBZ5606 تبریز 11 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:00 کارون KRU2604 اهواز 14 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 21:50 فلای پرشیا FPI7405 شیراز 18 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 21:45 ماهان IRM1063 سیرجان 19 ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 21:45 کارون KRU2616 اهواز 16 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 21:20 کارون KRU2614 اهواز 15 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 21:00 آتا TBZ5619 مشهد 10 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 20:35 قشم ایر QSM1300 اهواز 9 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 20:35 وارش VRH5814 بندرعباس 7 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 20:30 زاگرس IZG4057 مشهد 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 20:25 ایران ایر IRA3411 کرمانشاه 2 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 20:25 ایران ایر IRA3417 دزفول 6 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 20:15 ایران ایر IRA428 شیراز 4 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 20:10 آسمان IRC626 کرمانشاه 29 ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 20:05 ایران ایر IRA3428 یزد 1 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 20:00 ماهان IRM1087 شیراز 23 ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ85
یکشنبه 19:45 قشم ایر QSM1220 بندرعباس 10 ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 19:20 تابان TBN6222 مشهد 7 ۴ اسفند ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 19:45 کاسپین CPN6998 شیراز 11 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 19:40 زاگرس IZG4013 اهواز 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:30 ایران ایر IRA279 ارومیه 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 19:30 آتا TBZ5613 اصفهان 12 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:25 ایران ایرتور IRB936 تبریز 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 19:20 ماهان IRM4593 بندرعباس 19 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 19:10 کاسپین CPN028 مشهد 14 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 19:05 آسمان IRC634 گرگان 27 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 19:00 معراج MRJ2820 كيش 11 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 18:50 آسمان IRC3777 شیراز 25 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 18:45 زاگرس IZG4063 بوشهر 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 18:40 ایران ایر IRA419 اهواز 4 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان 24 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ab6
یکشنبه 18:30 آتا TBZ5623 شیراز 10 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 18:15 وارش VRH5866 اصفهان 8 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 18:05 ایران ایر IRA352 كيش 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 18:10 آتا TBZ5604 تبریز 12 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 18:00 معراج MRJ2814 چابهار 9 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 17:15 کارون KRU2610 دزفول 15 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 17:25 کاسپین CPN024 مشهد 11 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 17:30 زاگرس IZG4071 كيش 9 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:35 وارش VRH5872 بوشهر 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 17:50 کارون KRU2608 یزد 16 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 17:15 کیش ایر KIS7081 كيش 7 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:10 زاگرس IZG4039 بندرعباس 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:10 تابان TBN6254 مشهد 8 ۴ اسفند ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 16:35 آسمان IRC822 عسلویه 26 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 17:00 ماهان IRM1067 کرمان 22 ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 16:45 آسمان IRC3914 بوشهر 28 ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 16:40 ماهان IRM1091 مشهد 20 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ab6
یکشنبه 16:30 کاسپین CPN040 مشهد 15 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 16:15 ایران ایر IRA3409 کرمانشاه 4 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 16:15 کیش ایر KIS7125 كيش 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:10 ایران ایر IRA3401 اردبیل 2 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 16:10 تابان TBN6245 اهواز 7 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 16:05 قشم ایر QSM1291 کرمانشاه 9 ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 16:05 آسمان IRC3724 یزد 29 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 16:00 زاگرس IZG4011 شیراز 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:00 آسمان IRC832 اهواز 27 ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 15:55 ایران ایر IRA3358 گرگان 1 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 15:55 زاگرس IZG4043 کرمان 7 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:45 ایران ایر IRA3312 اصفهان 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 15:45 کاسپین CPN018 اهواز 9 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 15:40 ایران ایر IRA466 مشهد 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 15:30 آتا TBZ5680 ارومیه 11 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:25 پويا PYA2312 مشهد 16 ۴ اسفند ۱۳۹۸ EMB145
یکشنبه 15:15 سپهران SHI4303 شیراز 26 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 15:10 کاسپین CPN6938 ماهشهر 13 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 15:00 ماهان IRM1008 خرم‌آباد 18 ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 15:05 آسمان IRC858 ارومیه 25 ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 14:25 زاگرس IZG4021 اهواز 9 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 14:15 کارون KRU2618 اهواز 15 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 14:05 ایران ایر IRA216 بیرجند 4 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 12:00 زاگرس IZG4003 كيش 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 12:20 ایران ایر IRA214 قشم 4 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 12:45 کیش ایر KIS7053 كيش 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 13:00 آسمان IRC3750 آبادان 28 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 13:15 آتا TBZ5659 كيش 11 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 13:30 ماهان IRM4572 ایلام 18 ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 13:45 ماهان IRM1043 كيش 22, 23 ۴ اسفند ۱۳۹۸ AB6
یکشنبه 13:45 ایران ایرتور IRB912 بندرعباس 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ AB3
یکشنبه 14:00 قشم ایر QSM1284 اصفهان 10 ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 14:00 زاگرس IZG4045 مشهد 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 11:55 آتا TBZ5610 تبریز 12 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 11:50 قشم ایر QSM1316 كيش 9 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 11:15 وارش VRH5842 قشم 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 11:20 ایران ایرتور IRB996 كيش 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ AB3
یکشنبه 11:20 آتا TBZ5656 سبزوار 11 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 11:35 ایران ایر IRA3334 اصفهان 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 11:50 آسمان IRC3710 اردبیل 26 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 11:10 ایران ایر IRA294 یزد 4 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 10:40 ایران ایر IRA3415 دزفول 2 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 10:35 کیش ایر KIS7129 كيش 9 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 10:35 معراج MRJ2825 تبریز 10 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 10:30 زاگرس IZG4041 مشهد 7 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 09:40 تابان TBN6256 مشهد 8 ۴ اسفند ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 09:40 ایران ایر IRA232 شیراز 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 09:15 زاگرس IZG4091 مشهد 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 09:15 کاسپین CPN032 کرمانشاه 11 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737
یکشنبه 09:10 قشم ایر QSM1298 شیراز 10 ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 09:05 سپهران SHI4332 بندرعباس 25 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 09:00 زاگرس IZG4017 اهواز 4 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 09:00 ماهان IRM1029 طبس 20 ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 08:55 وارش VRH5820 كيش 9 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 08:50 ایران ایر IRA273 ارومیه 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 08:20 ماهان IRM1006 خرم‌آباد 18 ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 08:25 آسمان IRC3771 شیراز 29 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 08:30 ایران ایرتور IRB962 مشهد 4 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 08:15 معراج MRJ2804 مشهد 9 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 08:10 کیش ایر KIS7105 آبادان 7 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:10 ماهان IRM1051 کرمان 23 ۴ اسفند ۱۳۹۸ AB6
یکشنبه 08:05 ایران ایر IRA3355 آبادان ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 08:05 قشم ایر QSM1240 قشم 12 ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 07:20 کیش ایر KIS7093 عسلویه 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:25 آسمان IRC3769 شیراز 27 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 07:35 زاگرس IZG4033 چابهار 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:35 ایران ایر IRA3351 ایلام 1 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 07:40 پويا PYA2343 لامرد 16 ۴ اسفند ۱۳۹۸ EMB145
یکشنبه 07:40 ماهان IRM4589 شیراز 19 ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 07:45 کارون KRU2620 اهواز 16 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 07:45 کاسپین CPN6914 عسلویه 14 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 07:55 فلای پرشیا FPI7401 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 07:55 آتا TBZ5602 تبریز 14 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:00 ایران ایرتور IRB974 زاهدان 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:20 ایران ایر IRA3426 یزد 2 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 07:20 تابان TBN6285 کرمان 7 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737
یکشنبه 07:15 ایران ایر IRA426 شیراز 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A321
یکشنبه 07:10 آتا TBZ5698 مشهد 10 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:55 آتا TBZ5625 یزد 11 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737
یکشنبه 07:00 آسمان IRC820 عسلویه 25 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 06:50 کارون KRU2524 بهرگان/شیراز 15 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 06:50 وارش VRH5852 اهواز 8 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 06:45 کاسپین CPN030 تبریز 12 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 06:45 ماهان IRM4550 خارگ 24 ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 06:40 معراج MRJ2844 قشم 11 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 06:40 قشم ایر QSM1230 ماهشهر 10 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 06:40 آسمان IRC3868 لاوان 28 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 06:35 آتا TBZ5668 تبریز 13 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:35 زاگرس IZG4051 كيش 9 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:35 زاگرس IZG4025 بوشهر 6 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 320
یکشنبه 06:30 ایران ایرتور IRB956 اهواز 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 06:30 آسمان IRC600 مشهد 26 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 06:30 ایران ایر IRA407 بوشهر 8 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 06:25 آسمان IRC840 ایلام 29 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 06:25 کاسپین CPN038 شیراز 15 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 06:20 ایران ایر IRA3310 اصفهان 1 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 06:15 آسمان IRC3842 سیری 27 ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش 7 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:15 ماهان IRM1016 عسلویه 22 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 06:10 ایران ایر IRA382 زاهدان/چابهار 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD80
یکشنبه 06:10 قشم ایر QSM1273 تبریز 9 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 05:05 ایران ایر IRA447 تبریز 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 05:15 ایران ایر IRA283 کرمانشاه 4 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 05:50 ماهان IRM1081 مشهد 20 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A-310-300
یکشنبه 05:50 زاگرس IZG4077 شیراز 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 05:55 وارش VRH5836 شیراز 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 06:10 کاسپین CPN044 كيش 9 ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 06:05 ایران ایر IRA3385 سهند ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-42-500
یکشنبه 05:55 آتا TBZ5612 بیرجند 12 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:00 آسمان IRC850 زاهدان 25 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 05:00 ماهان IRM4586 اهواز 18 ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 23:59 ماهان IRM1045 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 23:20 تابان TBN6208 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 22:55 سپهران SHI4349 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 22:10 تابان TBN6222 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 22:00 ایران ایرتور IRB953 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:00 زاگرس IZG4057 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:50 کاسپین CPN6905 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 21:10 ماهان IRM1037 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 20:00 وارش VRH5803 ساری ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 19:45 تابان TBN6324 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 19:30 آتا TBZ5661 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 19:25 ایران ایر IRA334 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 19:00 زاگرس IZG4108 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:30 آسمان IRC619 یزد ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 19:00 ایران ایرتور IRB943 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:05 ایران ایر IRA390 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 17:35 کاسپین CPN024 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 17:05 سپهران SHI4334 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 16:55 ایران ایرتور IRB999 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 16:50 ایران ایر IRA466 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A321
دو شنبه 16:30 زاگرس IZG4126 ایلام ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 16:30 کیش ایر KIS7134 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ A321
دو شنبه 16:00 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 15:35 ایران ایرتور IRB925 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 15:25 زاگرس IZG4045 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 15:10 معراج MRJ2872 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 15:00 آتا TBZ5640 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 14:40 تابان TBN6256 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 14:30 آسمان IRC836 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 14:30 ماهان IRM1035 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 747
دو شنبه 14:10 تابان TBN6254 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 14:00 کیش ایر KIS7048 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 13:50 ایران ایرتور IRB959 کرمانشاه ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 13:50 آسمان IRC602 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737
دو شنبه 13:30 آتا TBZ5698 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 13:15 سپهران SHI4342 بندرعباس ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 12:25 کاسپین CPN022 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 12:15 تابان TBN6224 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 12:10 فلای پرشیا FPI7408 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 11:55 زاگرس IZG4041 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 11:50 کاسپین CPN028 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 11:15 کاسپین CPN6945 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-500
دو شنبه 11:00 ایران ایرتور IRB951 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 10:55 سپهران SHI4310 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 10:40 زاگرس IZG4091 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 10:10 آسمان IRC852 زاهدان ۵ اسفند ۱۳۹۸ 320
دو شنبه 10:00 وارش VRH5818 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 09:40 معراج MRJ2804 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 09:30 ایران ایر IRA482 یزد ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 09:30 تابان TBN6328 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 08:40 ایران ایر IRA356 آبادان ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 08:35 آسمان IRC600 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 04:30 ایران ایرتور IRB8053 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 00:30 تابان TBN6202 آبادان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 00:15 ایران ایرتور IRB968 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:55 سپهران SHI4334 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 22:40 ایران ایرتور IRB925 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:20 آتا TBZ5619 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:00 کاسپین CPN6905 اصفهان ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 22:00 ایران ایرتور IRB977 آبادان ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:00 زاگرس IZG4057 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 20:40 ایران ایر IRA386 بیرجند ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 20:30 تابان TBN6222 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 20:20 کاسپین CPN028 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 19:30 زاگرس IZG4132 چابهار ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 18:30 کاسپین CPN024 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-500
یکشنبه 19:25 کاسپین CPN6913 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-500
یکشنبه 19:15 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 18:25 ماهان IRM1015 عسلویه ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 18:20 آسمان IRC619 یزد ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 18:20 تابان TBN6254 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 18:10 ماهان IRM1091 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 17:40 کاسپین CPN040 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 17:30 کیش ایر KIS7072 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:30 ایران ایرتور IRB999 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:20 آسمان IRC3737 آبادان ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 15:35 زاگرس IZG4108 اصفهان ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:10 ایران ایر IRA466 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:55 پويا PYA2312 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ EMB145
یکشنبه 16:45 آسمان IRC3850 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 16:40 سپهران SHI4322 عسلویه ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 15:55 ایران ایرتور IRB983 بوشهر ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:30 کیش ایر KIS7134 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ A321
یکشنبه 15:25 زاگرس IZG4045 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 15:15 وارش VRH5818 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 14:25 معراج MRJ2862 اصفهان ۴ اسفند ۱۳۹۸ 320
یکشنبه 13:35 ایران ایر IRA258 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 13:20 آتا TBZ5638 ساری ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 13:05 ایران ایرتور IRB905 رشت ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 12:15 ماهان IRM1059 کرمان ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 12:10 فلای پرشیا FPI7408 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 12:00 آسمان IRC605 نوشهر ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 11:55 زاگرس IZG4041 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 09:10 آتا TBZ5698 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 09:30 معراج MRJ2804 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 09:55 ایران ایرتور IRB962 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 10:10 آسمان IRC3901 ایلام ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 10:10 آسمان IRC852 زاهدان ۴ اسفند ۱۳۹۸ 320
یکشنبه 10:20 کاسپین CPN6945 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-500
یکشنبه 10:40 زاگرس IZG4091 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 12:00 آتا TBZ5615 تبریز ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 11:10 معراج MRJ2859 قشم ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 10:45 تابان TBN6256 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 07:20 ماهان IRM1081 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 08:00 آسمان IRC600 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 22:45 کاسپین CPN025 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 22:30 ماهان IRM1036 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 21:00 وارش VRH5819 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 20:50 آتا TBZ5620 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 20:15 ایران ایرتور IRB969 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 20:10 ایران ایر IRA335 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 19:25 آسمان IRC603 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 19:10 فلای پرشیا FPI7409 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 18:45 ماهان IRM1044 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 18:40 ایران ایر IRA357 آبادان ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 18:35 کاسپین CPN6904 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 18:05 سپهران SHI4348 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 18:00 زاگرس IZG4056 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 17:35 ایران ایر IRA467 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A321
دو شنبه 17:30 کیش ایر KIS7135 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ A321
دو شنبه 17:00 ایران ایرتور IRB924 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 17:00 ایران ایرتور IRB952 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 16:30 زاگرس IZG4044 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 16:10 معراج MRJ2805 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 16:05 تابان TBN6255 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 16:00 آتا TBZ5641 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 15:45 ماهان IRM1034 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 747
دو شنبه 15:30 آسمان IRC601 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 15:20 تابان TBN6207 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 15:15 زاگرس IZG4109 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 15:00 ایران ایرتور IRB942 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 15:00 کیش ایر KIS7049 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 14:45 آسمان IRC618 یزد ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 14:40 آتا TBZ5662 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 14:30 سپهران SHI4343 بندرعباس ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 13:35 تابان TBN6223 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 13:25 کاسپین CPN023 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 13:00 زاگرس IZG4040 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 12:50 کاسپین CPN029 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 12:15 کاسپین CPN6944 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-500
دو شنبه 11:55 سپهران SHI4335 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 11:30 زاگرس IZG4127 ایلام ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 11:10 آسمان IRC853 زاهدان ۵ اسفند ۱۳۹۸ 320
دو شنبه 11:00 وارش VRH5802 ساری ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 11:00 ایران ایرتور IRB900 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 10:40 معراج MRJ2873 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 10:30 تابان TBN6329 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 10:20 ایران ایر IRA483 یزد ۵ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 09:45 آسمان IRC837 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 09:25 ایران ایر IRA391 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 09:00 ایران ایرتور IRB958 کرمانشاه ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 08:00 ایران ایرتور IRB8076 آبادان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 07:35 تابان TBN6221 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 07:00 ایران ایرتور IRB998 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 06:45 زاگرس IZG4090 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 06:35 سپهران SHI4311 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 06:15 تابان TBN6251 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 06:00 ایران ایرتور IRB963 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 05:30 آتا TBZ5699 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 05:00 ایران ایرتور IRB950 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 23:45 ایران ایرتور IRB952 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:50 کاسپین CPN041 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 21:20 کاسپین CPN029 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 21:25 ایران ایر IRA467 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 20:20 کاسپین CPN6912 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-500
یکشنبه 20:15 ایران ایرتور IRB969 تهران 15, 16 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:35 کاسپین CPN025 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-500
یکشنبه 19:30 ماهان IRM1080 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 19:10 فلای پرشیا FPI7409 شیراز 3, 4 ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 19:15 آسمان IRC618 یزد ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 19:30 تابان TBN6201 آبادان ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 18:45 کاسپین CPN6904 اصفهان 5, 6 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 18:40 آتا TBZ5620 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 18:30 کیش ایر KIS7073 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 18:30 ایران ایرتور IRB924 شیراز 15, 16 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 18:20 آسمان IRC3736 آبادان 9, 10 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 18:00 زاگرس IZG4056 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:55 ایران ایر IRA387 بیرجند ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:55 سپهران SHI4335 كيش 1, 2 ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 17:30 آسمان IRC3851 شیراز 3, 4 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 17:30 پويا PYA2313 تهران 11 ۴ اسفند ۱۳۹۸ EMB145
یکشنبه 17:00 ایران ایرتور IRB976 آبادان 15, 16 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 14:25 ایران ایر IRA259 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 14:50 زاگرس IZG4133 چابهار ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:00 تابان TBN6251 تهران 9, 10 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 15:25 معراج MRJ2805 تهران 1, 2, 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 16:40 زاگرس IZG4044 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 16:30 وارش VRH5819 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 16:30 کیش ایر KIS7135 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ A321
یکشنبه 14:05 ایران ایرتور IRB900 تبریز 15, 16 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 13:15 ماهان IRM1058 کرمان 1, 2, 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 13:15 ماهان IRM1090 تهران 4, 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 13:05 زاگرس IZG4040 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 12:45 آسمان IRC601 تهران 7, 8 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 13:00 آتا TBZ5616 تبریز ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 12:10 معراج MRJ2858 قشم 5, 6 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 11:55 تابان TBN6255 تهران 9, 10 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 11:50 زاگرس IZG4109 اصفهان ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 11:20 کاسپین CPN6944 كيش 7, 8 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-500
یکشنبه 11:10 آسمان IRC853 زاهدان 3, 4 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 320
یکشنبه 10:50 آسمان IRC3900 ایلام 1, 2 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 11:00 ایران ایرتور IRB982 بوشهر 17, 18 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 10:40 معراج MRJ2863 اصفهان 5, 6 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 09:00 ایران ایرتور IRB904 رشت 15, 16 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 10:25 آتا TBZ5637 ساری 29, 30 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:05 تابان TBN6221 تهران 7, 8 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 08:45 ماهان IRM1014 عسلویه 1, 2, 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 08:45 آسمان IRC604 نوشهر 10 ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 07:00 سپهران SHI4323 عسلویه 9, 10 ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 07:00 ایران ایرتور IRB998 كيش 17, 18 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:30 زاگرس IZG4090 تهران 25, 26 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:00 ایران ایرتور IRB963 تهران 15, 16 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 05:30 آتا TBZ5699 تهران 29, 30 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 23:00 ماهان IRM5083 بغداد ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 17:30 ماهان IRM5047 نجف ۵ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 15:10 ایران ایر IRA662 بیروت ۵ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 13:30 العربیه ABY205 شارجه ۵ اسفند ۱۳۹۸ 320
دو شنبه 11:30 عراقی IAW117 بغداد/نجف ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-800
دو شنبه 10:00 ماهان IRM1148 کابل ۵ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 03:50 فلای دبی FDB251 دبی ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-800
دو شنبه 03:20 قطر QTR494 دوحه ۵ اسفند ۱۳۹۸ 320
دو شنبه 02:20 ماهان IRM5085 نجف ۵ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 01:30 ترکیش THY888 استانبول ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 20:00 فلای دبی FDB253 دبی ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-800
یکشنبه 22:00 عراقی IAW161 بغداد ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-800
یکشنبه 17:15 آتا TBZ6624 هرات ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 14:00 تابان TBN7208 لاهور ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 13:30 ایران ایر IRA5330 نجف ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 12:00 ماهان IRM5081 بغداد ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 11:30 عراقی IAW117 بغداد/نجف ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-800

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 16:40 ایران ایر IRA663 بیروت ۵ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 14:10 العربیه ABY206 شارجه ۵ اسفند ۱۳۹۸ 320
دو شنبه 12:30 عراقی IAW118 نجف/بغداد ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-800
دو شنبه 11:15 ماهان IRM5048 نجف ۵ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 05:15 ماهان IRM1149 کابل ۵ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 04:50 فلای دبی FDB252 دبی ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-800
دو شنبه 04:30 قطر QTR495 دوحه ۵ اسفند ۱۳۹۸ 320
دو شنبه 02:25 ترکیش THY889 استانبول ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 23:00 عراقی IAW162 بغداد ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-800
یکشنبه 21:00 فلای دبی FDB254 دبی ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-800
یکشنبه 20:20 ماهان IRM5086 نجف ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 15:00 ایران ایر IRA5331 نجف ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 14:15 آتا TBZ6623 هرات ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 12:30 عراقی IAW118 نجف/بغداد ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-800
یکشنبه 08:00 تابان TBN7207 لاهور ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 06:00 ماهان IRM5082 بغداد ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300-600

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 23:59 آسمان IRC3779 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 23:10 فلای پرشیا FPI7405 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 22:05 سپهران SHI4303 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-200
دو شنبه 21:30 ماهان IRM1087 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 21:20 ایران ایر IRA322 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A321
دو شنبه 20:50 آتا TBZ5686 کیش ۵ اسفند ۱۳۹۸ M83
دو شنبه 20:00 آسمان IRC854 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 19:55 ایران ایر IRA3377 کیش ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 19:15 آسمان IRC819 زاهدان ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 18:50 ایران ايرتور IRB924 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:40 کاسپین CPN048 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ M83
دو شنبه 18:30 فلای پرشیا FPI7409 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 17:20 زاگرس IZG4011 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 16:50 آتا TBZ5623 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 15:10 آسمان IRC3784 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-600
دو شنبه 15:00 کیش KIS7060 کیش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 14:40 آسمان IRC3813 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 13:10 فلای پرشیا FPI7407 کیش ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 12:30 آسمان IRC3819 آبادان ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 12:20 قشم QSM1236 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 11:30 ایران ایر IRA3344 آبادان ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 11:30 کارون KRU2671 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 11:20 آسمان IRC846 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-600
دو شنبه 10:50 ماهان IRM1089 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 09:15 آسمان IRC3763 لاوان ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 08:50 آسمان IRC3769 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 08:45 کارون KRU2502 خارک ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 07:20 ایران ایر IRA3391 بندرعباس ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 07:10 زاگرس IZG4077 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 07:15 وارش VRH5836 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-300
یکشنبه 21:30 ماهان IRM1087 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 23:00 آسمان IRC3891 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 01:05 آسمان IRC3779 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 23:10 فلای پرشیا FPI7405 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-300
یکشنبه 21:15 ایران ایر IRA428 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A321
یکشنبه 20:50 فلای پرشیا FPI7409 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-300
یکشنبه 20:45 کاسپین CPN6998 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 20:15 ایران ايرتور IRB924 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 20:15 آسمان IRC3777 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 19:50 آتا TBZ5623 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:45 کیش KIS7060 کیش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:20 آسمان IRC3851 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 17:20 زاگرس IZG4011 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:35 سپهران SHI4303 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-200
یکشنبه 16:05 ایران ایر IRA259 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300B2
یکشنبه 15:05 ماهان IRM4557 خارک ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 14:50 آسمان IRC3991 لاوان ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 13:45 آسمان IRC3905 ساری ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 12:00 ماهان IRM4563 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 11:25 ایران ایر IRA3386 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 11:05 ایران ایر IRA232 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300B2
یکشنبه 10:45 کیش KIS7176 عسلویه ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 10:35 کاسپین CPN6948 عسلویه ۴ اسفند ۱۳۹۸ M83
یکشنبه 10:30 قشم QSM1298 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 10:30 پويا PYA2353 لامرد ۴ اسفند ۱۳۹۸ ERJ-135
یکشنبه 09:55 قشم QSM1270 تبریز ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 09:50 آسمان IRC3771 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 09:30 کارون KRU2524 بهرگان ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 09:05 ماهان IRM4589 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 08:50 آسمان IRC3769 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 08:45 ایران ایر IRA426 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A321
یکشنبه 08:05 ماهان IRM4562 کرمان ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 07:35 کاسپین CPN038 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ M83
یکشنبه 07:45 ایران ایر IRA3389 بندرعباس ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 07:15 وارش VRH5836 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-300
یکشنبه 07:10 زاگرس IZG4077 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 20:10 آسمان IRC3778 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 20:30 ایران ایر IRA3376 کیش ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 21:00 آسمان IRC855 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 21:50 آتا TBZ5624 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:05 ایران ایر IRA323 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A321
دو شنبه 22:30 ماهان IRM1086 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 20:00 کیش KIS7061 کیش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 19:45 ایران ايرتور IRB925 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 19:40 کاسپین CPN049 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ M83
دو شنبه 19:30 فلای پرشیا FPI7404 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 18:10 زاگرس IZG4010 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 17:50 آتا TBZ5685 کیش ۵ اسفند ۱۳۹۸ M83
دو شنبه 16:10 آسمان IRC3785 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 12:20 آسمان IRC847 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737-400
دو شنبه 13:05 قشم QSM1237 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 14:10 فلای پرشیا FPI7408 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 15:40 آسمان IRC818 زاهدان ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 12:05 ایران ایر IRA3390 بندرعباس ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 12:15 کارون KRU2670 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 11:50 ماهان IRM1088 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 10:30 فلای پرشیا FPI7406 کیش ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 10:15 آسمان IRC3812 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 09:50 آسمان IRC3818 آبادان ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 08:15 وارش VRH5837 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 09:15 کارون KRU2503 خارک ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 08:00 زاگرس IZG4076 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 07:55 ایران ایر IRA3345 آبادان ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 07:00 آسمان IRC3762 لاوان ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 06:00 سپهران SHI4302 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-200
دو شنبه 04:45 آسمان IRC3768 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 22:30 ماهان IRM1086 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 22:15 ایران ایر IRA429 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 21:50 ایران ایر IRA427 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A321
یکشنبه 21:15 آسمان IRC3778 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 21:45 کاسپین CPN6999 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:00 ایران ايرتور IRB925 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 20:45 کیش KIS7061 کیش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 20:50 آتا TBZ5624 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 20:20 آسمان IRC3890 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 19:30 فلای پرشیا FPI7404 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-300
یکشنبه 18:10 زاگرس IZG4010 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:50 ایران ایر IRA233 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300B2
یکشنبه 16:25 آسمان IRC3776 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 16:15 قشم QSM1299 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 15:50 ماهان IRM4588 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 15:00 آسمان IRC3850 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 12:00 ایران ایر IRA3447 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 12:45 ماهان IRM4563 کرمان ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 11:55 ایران ایر IRA258 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300B2
یکشنبه 11:15 پويا PYA2354 لامرد ۴ اسفند ۱۳۹۸ ERJ-135
یکشنبه 11:35 کاسپین CPN039 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ M83
یکشنبه 11:45 کیش KIS7177 عسلویه ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 11:10 آسمان IRC3858 جزیره سیری ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 10:40 قشم QSM1271 تبریز ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 10:30 فلای پرشیا FPI7408 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-300
یکشنبه 10:00 کارون KRU2525 بهرگان 4 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 09:50 آسمان IRC3904 ساری 16 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 09:40 ماهان IRM4556 خارک 1, 2 ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 08:45 ماهان IRM4562 اهواز 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 08:35 کاسپین CPN6949 عسلویه 11, 12 ۴ اسفند ۱۳۹۸ M83
یکشنبه 08:30 ایران ايرتور IRB922 کیش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:15 وارش VRH5837 تهران 1, 2 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-300
یکشنبه 08:20 ایران ایر IRA3387 اهواز 9 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 06:00 آسمان IRC3770 تهران 16 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 06:30 سپهران SHI4302 تهران 1, 2 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-200
یکشنبه 08:00 زاگرس IZG4076 تهران 7, 8 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 05:40 فلای پرشیا FPI7400 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-300

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 20:50 ایران ایر IRA657 دبی ۴ اسفند ۱۳۹۸ A321
دو شنبه 02:00 ترکیش THY884 استانبول ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 03:35 هواپيمايي قطر QTR476 دوحه ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 15:10 سلام ایر OMS555 مسقط ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 15:30 قشم QSM2117 مسقط ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 19:00 کیش KIS6013 دبی ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:30 قشم QSM2122 صحار ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 15:10 سلام ایر OMS555 مسقط ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 13:00 العربیه ABY213 شارجه ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 09:45 ایران ایر IRA656 دبی ۴ اسفند ۱۳۹۸ A321
یکشنبه 11:30 قشم QSM2123 صحار ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 13:40 العربیه ABY214 شارجه ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 15:55 سلام ایر OMS556 مسقط ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 02:55 ترکیش THY885 استانبول ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 04:45 هواپيمايي قطر QTR477 دوحه ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 15:55 سلام ایر OMS556 مسقط ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 16:00 کیش KIS6012 دبی ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 16:45 قشم QSM2116 مسقط ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 23:00 آتا TBZ5606 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 20:30 ایران ايرتور IRB936 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 19:10 ایران ایر IRA3315 رشت ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 19:00 آتا TBZ5604 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 16:20 قشم QSM1273 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 13:00 آتا TBZ5608 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 12:50 معراج MRJ2825 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A319
دو شنبه 12:40 معراج MRJ2873 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ A319
دو شنبه 11:35 آسمان IRC3812 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 12:15 ایران ايرتور IRB900 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 11:20 ایران ایر IRA449 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ A321
دو شنبه 07:45 آتا TBZ5668 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 10:50 ماهان IRM4560 اصفهان/کرمان ۵ اسفند ۱۳۹۸ 146-100
دو شنبه 09:10 ایران ایر IRA3445 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 08:50 آتا TBZ5602 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 06:35 ایران ایر IRA447 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 08:35 ایران ايرتور IRB978 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 23:00 آتا TBZ5606 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 20:15 ایران ايرتور IRB936 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 19:10 آتا TBZ5604 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:50 کاسپین CPN046 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:15 ایران ايرتور IRB900 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 15:00 آتا TBZ5616 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 13:25 کاسپین CPN6911 عسلویه ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 13:15 ایران ايرتور IRB973 کیش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
یکشنبه 11:25 ایران ایر IRA291 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 11:55 معراج MRJ2825 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A319
یکشنبه 12:30 قشم QSM1271 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 12:55 آتا TBZ5610 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737-400
یکشنبه 09:00 آتا TBZ5602 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:35 کاسپین CPN030 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:35 آتا TBZ5668 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:25 ایران ایر IRA447 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 07:20 قشم QSM1273 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 16:00 آتا TBZ5603 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 17:05 قشم QSM1272 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 19:45 ایران ایر IRA3314 رشت ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 20:00 آتا TBZ5605 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:00 ایران ايرتور IRB937 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 22:00 ایران ایر IRA3444 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 13:50 معراج MRJ2824 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A319
دو شنبه 13:40 معراج MRJ2872 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 13:30 ایران ايرتور IRB901 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 12:05 ایران ایر IRA446 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 12:05 آسمان IRC3813 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 11:50 ماهان IRM4561 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ 146-100
دو شنبه 11:50 ماهان IRM4561 کرمان ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 10:00 آتا TBZ5607 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 08:40 آتا TBZ5667 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 07:20 ایران ایر IRA448 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ A321
دو شنبه 06:00 آتا TBZ5601 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
یکشنبه 21:45 ایران ايرتور IRB937 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 20:50 آتا TBZ5609 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737-400
یکشنبه 14:35 کاسپین CPN031 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:05 آتا TBZ5603 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:15 ایران ايرتور IRB901 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 17:45 کاسپین CPN047 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:55 معراج MRJ2824 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A319
یکشنبه 20:05 آتا TBZ5605 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 14:15 ایران ايرتور IRB972 کیش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
یکشنبه 13:15 قشم QSM1272 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 12:10 ایران ایر IRA446 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 10:00 آتا TBZ5615 مشهد 8, 9 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:35 کاسپین CPN6910 عسلویه 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:30 آتا TBZ5667 تهران 8, 9 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:10 ایران ایر IRA290 اهواز 12, 13 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 08:05 قشم QSM1270 شیراز 4 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 06:00 آتا TBZ5601 تهران 8, 9 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 21:15 ایران ایر IRA779 باکو ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-42-400
یکشنبه 18:55 معراج MRJ4816 استانبول ۴ اسفند ۱۳۹۸ A319
یکشنبه 19:45 آتا TBZ6602 استانبول ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-400
دو شنبه 01:20 ترکیش THY882 استانبول ۵ اسفند ۱۳۹۸ A321

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 13:10 معراج MRJ4817 استانبول ۴ اسفند ۱۳۹۸ A319
یکشنبه 14:00 آتا TBZ6601 استانبول ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-400
دو شنبه 03:25 ترکیش THY883 استانبول ۵ اسفند ۱۳۹۸ A321
دو شنبه 10:05 ایران ایر IRA778 باکو ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 10:15 ایران ايرتور IRB9709 استانبول ۵ اسفند ۱۳۹۸ A300-600

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 23:20 ماهان IRM4531 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 22:00 آتا TBZ5613 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737
دو شنبه 21:00 آسمان IRC3872 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 21:00 تابان TBN6212 قشم ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 20:55 ایران ایر IRA3424 بوشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-42-500
دو شنبه 19:50 کاسپین CPN6904 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ md83
دو شنبه 19:10 وارش VRH5866 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 18:20 قشم ایر QSM1282 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 18:00 کیش ایر KIS7022 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MDC-DC-8-20/30/40
دو شنبه 17:10 کاسپین CPN6976 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 16:50 ایران ایر IRA3312 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 16:45 زاگرس IZG4109 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 16:40 ایران ایرتور IRB942 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 16:30 تابان TBN6207 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 15:55 ایران ایر IRA254 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 13:40 فلای پرشیا FPI7418 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 13:20 ماهان IRM4561 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ 146-100
دو شنبه 11:05 ایران ایر IRA391 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 12:25 ایران ایر IRA252 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 320
دو شنبه 11:00 کارون KRU2532 خارگ ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 10:25 زاگرس IZG4005 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MDC-DC-3
دو شنبه 08:55 ایران ایر IRA448 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ 320
دو شنبه 08:40 ماهان IRM4533 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 146-100
دو شنبه 08:10 ماهان IRM4560 کرمان ۵ اسفند ۱۳۹۸ 146-100
دو شنبه 08:00 کارون KRU2623 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ f100
دو شنبه 06:00 کاسپین CPN034 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 23:20 ماهان IRM4531 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 20:45 آسمان IRC3758 آبادان ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 20:45 کیش ایر KIS7190 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MDC-DC-4
یکشنبه 20:30 آتا TBZ5613 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737
یکشنبه 20:25 ایران ایر IRA3336 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 20:10 کاسپین CPN6904 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ md83
یکشنبه 19:35 قشم ایر QSM1261 قشم ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 19:15 وارش VRH5866 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 17:10 کارون KRU2623 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ f100
یکشنبه 17:00 ایران ایر IRA3312 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 15:30 کیش ایر KIS7139 بندرعباس ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 15:00 قشم ایر QSM1284 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 13:15 زاگرس IZG4109 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 13:05 ماهان IRM4566 عسلویه ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 13:00 ایران ایر IRA3334 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 12:30 ایران ایر IRA3310 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 11:05 سپهران SHI4336 عسلویه ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 11:15 کیش ایر KIS7022 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MDC-DC-8-20/30/40
یکشنبه 12:05 ایران ایر IRA3474 آبادان ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 12:10 معراج MRJ2863 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ A319
یکشنبه 12:25 ایران ایر IRA3450 رشت ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 10:25 آسمان IRC3992 سیری ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737
یکشنبه 10:10 ماهان IRM4555 خارگ ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 10:25 زاگرس IZG4005 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MDC-DC-3

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 20:40 کاسپین CPN6905 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 22:50 آتا TBZ5614 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737
دو شنبه 22:00 تابان TBN6208 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 21:30 آسمان IRC3873 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 21:30 ایران ایر IRA3313 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 20:10 وارش VRH5867 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737
دو شنبه 19:05 قشم ایر QSM1283 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ f100
دو شنبه 19:00 کیش ایر KIS7023 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 18:00 کاسپین CPN6977 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 17:30 ایران ایرتور IRB943 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD80
دو شنبه 17:30 تابان TBN6211 قشم ۵ اسفند ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 17:30 زاگرس IZG4108 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 17:25 ایران ایر IRA3425 بوشهر ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 16:30 ایران ایر IRA390 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 14:20 ماهان IRM4561 کرمان ۵ اسفند ۱۳۹۸ 146-100
دو شنبه 11:30 کارون KRU2622 اهواز ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 11:50 ایران ایر IRA255 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 13:00 ایران ایر IRA253 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 11:10 زاگرس IZG4004 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MDC-DC-7
دو شنبه 09:40 ایران ایر IRA449 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ 320
دو شنبه 09:30 ماهان IRM4532 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 09:10 ماهان IRM4560 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ 146-100
دو شنبه 08:30 کارون KRU2533 خارگ ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 07:00 کاسپین CPN035 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 05:30 ماهان IRM4530 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 146-200
یکشنبه 21:45 کیش ایر KIS7191 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD80
یکشنبه 22:45 آسمان IRC3759 آبادان ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 21:30 آتا TBZ5614 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737
یکشنبه 21:00 ایران ایر IRA3313 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 21:00 کاسپین CPN6905 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 20:20 قشم ایر QSM1285 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 20:15 وارش VRH5867 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737
یکشنبه 17:50 کارون KRU2622 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 17:35 ایران ایر IRA3337 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 16:15 کیش ایر KIS7138 بندرعباس ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 15:45 قشم ایر QSM1260 قشم ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 14:05 ماهان IRM4567 عسلویه ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 14:05 زاگرس IZG4108 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 13:35 ایران ایر IRA3335 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 13:10 معراج MRJ2862 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ A319
یکشنبه 13:05 ایران ایر IRA3311 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 12:25 سپهران SHI4337 عسلویه ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-200
یکشنبه 12:40 ایران ایر IRA3475 آبادان ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 12:15 کیش ایر KIS7023 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 11:25 آسمان IRC3993 سیری ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-800
یکشنبه 11:10 زاگرس IZG4004 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MDC-DC-7
یکشنبه 11:00 ماهان IRM4554 خارگ ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 05:30 ماهان IRM4530 تهران 1 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 146-200
یکشنبه 08:20 ایران ایر IRA3451 رشت ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 03:55 هواپیمایی قطر QTR470 دوحه ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 12:30 عراقی IAW171 نجف ۴ اسفند ۱۳۹۸ CRJ200

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 05:05 هواپیمایی قطر QTR471 دوحه ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 12:30 عراقی IAW172 نجف/بغداد ۴ اسفند ۱۳۹۸ CRJ

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 21:15 قشم ایر QSM1218 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 20:20 زاگرس IZG4063 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:30 وارش VRH5872 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:50 ایران ایر IRA3425 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 12:00 آتا TBZ5687 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737-400
دو شنبه 10:00 کارون IRG2548 خارک ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 08:05 آسمان IRC3914 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737-400
دو شنبه 07:45 زاگرس IZG4025 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 20:20 زاگرس IZG4063 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:00 وارش VRH5872 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 18:15 آسمان IRC3914 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737-400
یکشنبه 13:05 ماهان IRM4559 خارک ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 13:05 ايرتور IRB982 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:10 ایران ایر IRA407 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 07:50 زاگرس IZG4025 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 22:00 قشم ایر QSM1219 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 19:10 آسمان IRC3915 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737-400
یکشنبه 20:00 وارش VRH5873 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:20 زاگرس IZG4062 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 08:35 آسمان IRC3915 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737-400
دو شنبه 08:45 زاگرس IZG4024 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 10:30 کارون IRG2549 خارک ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 13:00 آتا TBZ5688 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ B737-400
دو شنبه 19:25 ایران ایر IRA3424 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 19:30 وارش VRH5873 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:20 زاگرس IZG4062 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 14:00 ايرتور IRB983 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:50 زاگرس IZG4024 تهران 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 13:40 ماهان IRM4558 خارک ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 08:55 ایران ایر IRA406 تهران 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A-310-300
دو شنبه 20:15 ماهان IRM4595 کیش ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 21:30 تابان TBN6285 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
دو شنبه 15:30 ماهان IRM4561 تبریز/اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ 146-300
دو شنبه 09:50 ماهان IRM1051 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A-310-300
دو شنبه 08:15 زاگرس IZG4023 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A319
دو شنبه 01:20 ماهان IRM1053 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A-310-300
یکشنبه 20:15 ماهان IRM4595 کیش ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A-310-300
یکشنبه 09:50 ماهان IRM1051 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A-310-300
یکشنبه 13:45 ماهان IRM4563 اهواز/شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 14:40 ماهان IRM1058 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ A-310-300
یکشنبه 18:40 ماهان IRM1067 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 146-100
یکشنبه 17:25 زاگرس IZG4043 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A319
یکشنبه 08:40 تابان TBN6285 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 10:50 ماهان IRM1054 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A-310-300
دو شنبه 16:45 ماهان IRM4594 کیش ۵ اسفند ۱۳۹۸ 146-300
دو شنبه 21:00 ماهان IRM1052 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A500
دو شنبه 22:30 تابان TBN6286 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
دو شنبه 09:10 زاگرس IZG4022 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A319
دو شنبه 07:00 ماهان IRM4560 اصفهان/تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 05:30 ماهان IRM1050 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A-310-300
یکشنبه 19:40 ماهان IRM1066 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 146-100
یکشنبه 21:00 ماهان IRM1052 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A500
یکشنبه 18:25 زاگرس IZG4042 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A319
یکشنبه 15:40 ماهان IRM1054 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A-310-300
یکشنبه 16:45 ماهان IRM4594 کیش ۴ اسفند ۱۳۹۸ 146-300
یکشنبه 09:40 تابان TBN6286 تهران 1, 2, 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
یکشنبه 10:50 ماهان IRM1059 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ A500
یکشنبه 05:30 ماهان IRM1050 تهران 1, 2, 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A-310-300
یکشنبه 07:00 ماهان IRM4562 شیراز/اهواز 1, 2, 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 146-300

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 11:30 آسمان IRC3904 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 11:45 کاسپین CPN6906 عسلویه ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 11:25 آتا TBZ5637 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD.88

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 12:45 کاسپین CPN6907 عسلویه ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 12:20 آتا TBZ5638 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 12:00 آسمان IRC3905 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 19:15 آسمان IRC3724 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 20:35 ایران ایر IRA3365 بندرعباس ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 18:45 کارون KRU2608 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 18:45 کارون KRU تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 16:10 آسمان IRC618 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 15:25 کاسپین CPN6955 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 11:50 ایران ایر IRA483 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 07:55 آتا TBZ5625 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 11:15 کاسپین CPN6950 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 09:25 ایران ایر IRA3426 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 07:15 ایران ایر IRA292 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 06:40 آسمان IRC862 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 21:35 ایران ایر IRA3428 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 20:25 آسمان IRC618 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 20:10 کاسپین CPN6950 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 18:50 کارون KRU2608 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 15:50 آسمان IRC3724 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 12:35 ایران ایر IRA294 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 14:05 ایران ایر IRA3439 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72
یکشنبه 11:45 ایران ایرتور IRB8081 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 09:45 کاسپین CPN6952 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 07:55 آتا TBZ5625 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 08:55 ایران ایر IRA3426 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 20:10 آسمان IRC3725 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 19:30 کارون KRU2609 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 17:10 آسمان IRC619 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 16:25 کاسپین CPN6951 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 12:40 ایران ایر IRA293 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 12:15 کاسپین CPN6954 كيش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 10:00 ایران ایر IRA3364 بندرعباس ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 08:50 آتا TBZ5626 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 08:05 ایران ایر IRA482 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 21:10 ایران ایر IRA3427 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 07:40 آسمان IRC863 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 22:10 ایران ایر IRA3429 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 21:15 آسمان IRC3725 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 21:10 کاسپین CPN6951 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 19:50 کارون KRU2609 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 16:45 آسمان IRC619 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 13:25 ایران ایر IRA295 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 14:40 ایران ایر IRA3427 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 10:40 کاسپین CPN6953 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ md83
یکشنبه 12:45 ایران ایرتور IRB8080 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 08:55 آتا TBZ5626 تهران 2 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 09:30 ایران ایر IRA3438 كيش 1 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 21:55 ایران ایر IRA3411 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 06:30 ایران ایر IRA3409 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 08:15 آتا TBZ5710 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 11:00 ایران ايرتور IRB958 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 11:25 آسمان IRC620 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 12:30 ایران ایر IRA283 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 14:05 کیش KIS7096 کیش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 16:45 قشم QSM1291 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 20:20 ایران ایر IRA289 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 22:20 آسمان IRC626 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-200
یکشنبه 21:15 آسمان IRC626 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 17:05 قشم QSM1291 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 17:40 ایران ایر IRA3409 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 14:45 کاسپین CPN6932 عسلویه ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 13:30 وارش VRH5809 کیش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 10:05 کاسپین CPN032 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:30 ایران ایر IRA283 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 07:05 ایران ایر IRA282 تهران 1, 2 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 10:55 کاسپین CPN6933 عسلویه ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 14:30 وارش VRH5808 کیش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:40 کاسپین CPN033 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:50 قشم QSM1290 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 18:15 ایران ایر IRA3408 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 21:45 آسمان IRC627 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 22:30 ایران ایر IRA3410 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 07:05 ایران ایر IRA3408 تهران 1, 2 ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 09:10 آتا TBZ5711 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 11:55 آسمان IRC621 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 12:00 ایران ايرتور IRB959 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 13:05 ایران ایر IRA282 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 15:05 کیش KIS7097 کیش ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 17:30 قشم QSM1290 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 21:05 ایران ایر IRa288 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 22:50 آسمان IRC627 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 727-100

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 17:00 ایران ایر IRA3333 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 19:00 آسمان IRC844 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 22:10 ایران ایر IRA3478 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 13:15 ایران ايرتور IRB904 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 13:55 ایران ایر IRA3331 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-42-500
دو شنبه 17:10 ایران ایر IRA3333 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-42-500
دو شنبه 20:50 ایران ایر IRA3314 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-42-500
دو شنبه 19:00 آسمان IRC844 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 10:05 ایران ایر IRA3451 اصفهان ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 10:45 ایران ايرتور IRB904 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 09:00 کیش KIS7136 کیش ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 09:45 کیش KIS7137 کیش 1 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 10:40 ایران ایر IRA3450 اصفهان ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 11:30 ایران ايرتور IRB905 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:35 ایران ایر IRA3479 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 19:30 آسمان IRC845 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 22:45 ایران ایر IRA3332 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 14:00 ایران ايرتور IRB905 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 14:25 ایران ایر IRA3330 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-42-500
دو شنبه 17:45 ایران ایر IRA3315 تبریز ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-42-500
دو شنبه 19:30 آسمان IRC845 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 21:25 ایران ایر IRA3332 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-42-500

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 07:50 آسمان IRC850 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 10:00 ایران ايرتور IRB974 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 12:35 آسمان IRC853 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 17:10 آسمان IRC818 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 19:05 ایران ایر IRA476 گرگان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
دو شنبه 20:50 زاگرس IZG4049 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 12:35 آسمان IRC853 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 20:50 زاگرس IZG4049 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 11:25 ایران ایر IRA383 چابهار ۴ اسفند ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
یکشنبه 10:00 ایران ايرتور IRB974 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:55 ایران ایر IRA382 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A321
یکشنبه 07:50 آسمان IRC850 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 19:55 ایران ایر IRA477 گرگان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
دو شنبه 21:40 زاگرس IZG4048 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 17:45 آسمان IRC819 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 11:00 ایران ايرتور IRB975 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 13:35 آسمان IRC851 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 08:50 آسمان IRC852 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 13:35 آسمان IRC851 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 21:40 زاگرس IZG4048 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:40 ایران ایر IRA382 چابهار 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 08:50 آسمان IRC852 مشهد 6 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 10:45 ایران ايرتور IRB975 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 12:10 ایران ایر IRA383 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 17:20 ایران ایر IRA3358 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 20:05 آسمان IRC634 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 09:30 ایران ایر IRA3358 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 16:30 ایران ایر IRA246 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:45 ایران ایر IRA477 زاهدان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 17:55 ایران ایر IRA3359 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 20:30 آسمان IRC635 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 10:05 ایران ایر IRA3359 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 17:15 ایران ایر IRA476 زاهدان ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 22:30 ایران ایر IRA247 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 07:30 ماهان IRM1095 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 23:20 ایران ایر IRA3360 کیش ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 22:30 وارش VRH5814 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 14:55 ایران ایر IRA3396 جزیره ابوموسی ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 16:25 سپهران SHI4343 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-500
دو شنبه 18:25 ایران ایر IRA3457 چابهار ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 18:55 زاگرس IZG4039 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 19:25 ايرتور IRB912 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 20:00 کیش KIS7089 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 13:30 ایران ایر IRA3390 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 22:50 وارش VRH5814 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-600
دو شنبه 08:05 ماهان IRM1095 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 10:20 سپهران SHI4332 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-500
دو شنبه 11:35 ایران ایر IRA3364 یزد ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 20:10 آتا TBZ5689 ساری ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 21:15 قشم QSM1220 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 18:55 زاگرس IZG4039 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:45 کیش KIS7138 اصفهان ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:35 ايرتور IRB912 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 10:55 سپهران SHI4332 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-500
یکشنبه 14:30 آتا TBZ5681 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 13:15 کیش KIS7062 کیش ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 13:00 ایران ایر IRA3396 جزیره ابوموسی ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 11:00 کارون KRU2631 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 09:40 ایران ایر IRA3352 کیش ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 21:00 کیش KIS7088 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 20:45 ايرتور IRB913 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 17:35 سپهران SHI4333 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-500
دو شنبه 19:00 ایران ایر IRA3365 یزد ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 19:45 زاگرس IZG4038 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 17:05 ایران ایر IRA3361 کیش ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 21:20 آتا TBZ5682 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:00 قشم QSM1221 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 06:00 وارش VRH5815 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 06:00 ایران ایر IRA3391 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 12:10 ایران ایر IRA3397 جزیره ابوموسی ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 15:00 ایران ایر IRA3456 چابهار ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 11:20 سپهران SHI4342 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
دو شنبه 09:30 ماهان IRM1094 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 19:45 زاگرس IZG4038 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 18:30 کیش KIS7063 کیش ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 16:20 ايرتور IRB913 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 11:45 کارون KRU2630 اهواز ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 12:05 سپهران SHI4333 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-500
یکشنبه 14:00 کیش KIS7139 اصفهان ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:30 آتا TBZ5690 ساری ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 10:15 ایران ایر IRA3397 جزیره ابوموسی 10 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 09:30 ماهان IRM1094 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 06:30 ایران ایر IRA3389 شیراز 10 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 07:00 ایران ایر IRA3353 کیش 9 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 06:00 وارش VRH5815 تهران 5, 6 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-500

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 23:50 ایران ایر IRA651 دوحه ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 11:40 کیش KIS6023 دبی ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 14:30 ایران ایر IRA650 دوحه ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 12:40 کیش KIS6022 دبی ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 16:30 قشم QSM1321 کیش ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 17:20 قشم QSM1320 کیش ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 16:20 ایران ایر IRA497 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 320
دو شنبه 12:00 آسمان IRC3710 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 11:35 ایران ایر IRA3401 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 10:35 کیش ایر KIS7091 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 17:40 ایران ایر IRA3401 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 12:50 آسمان IRC3710 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 11:20 کیش ایر KIS7090 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 17:05 ایران ایر IRA496 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 320
دو شنبه 12:15 ایران ایر IRA3400 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 11:30 آسمان IRC3711 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 18:15 ایران ایر IRA3400 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 13:40 آسمان IRC3711 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ F100

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 14:50 ماهان IRM4572 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 146-200
یکشنبه 13:04 آسمان IRC3900 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 09:05 ایران ایر IRA3351 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 07:40 آسمان IRC840 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 09:45 ایران ایر IRA3350 تهران 4 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 08:10 آسمان IRC3901 مشهد 2, 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 15:35 ماهان IRM4573 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 146-200
یکشنبه 13:35 آسمان IRC841 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 15:30 آسمان IRC858 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 23:40 آتا TBZ5677 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-600
دو شنبه 14:20 قشم QSM1277 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 07:00 ایران ایر IRA3407 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 12:55 آتا TBZ5675 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-600
یکشنبه 23:50 آتا TBZ5677 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737-400
یکشنبه 20:50 ایران ایر IRA279 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ F-28-1000
یکشنبه 16:30 آتا TBZ5680 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737-400
یکشنبه 10:15 ایران ایر IRA273 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 16:25 آسمان IRC858 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ F-28-1000

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 20:45 آتا TBZ5676 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-600
دو شنبه 16:00 آسمان IRC859 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 10:55 ایران ایر IRA272 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ F-28-1000
یکشنبه 16:50 آسمان IRC859 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ F-28-1000
یکشنبه 17:30 آتا TBZ5679 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737-400
یکشنبه 21:25 ایران ایر IRA278 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ F-28-1000
دو شنبه 06:00 آتا TBZ5678 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-600
دو شنبه 07:35 ایران ایر IRA3406 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 15:05 قشم QSM1276 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 06:00 آتا TBZ5678 تهران 5, 6 ۴ اسفند ۱۳۹۸ B737-400

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 19:45 آتا TBZ6610 استانبول ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-600

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 14:00 آتا TBZ6609 استانبول ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-600

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 07:25 آتا TBZ5612 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-600
یکشنبه 15:35 ایران ایر IRA216 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 18:55 ایران ایر IRA387 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 08:30 آتا TBZ5611 تهران 1 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737-600
یکشنبه 16:10 ایران ایر IRA217 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 19:40 ایران ایر IRA386 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 23:40 کارون KRU2604 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 22:15 ایران ایرتور IRB988 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:10 کارون KRU2616 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 22:10 آسمان IRC3826 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 22:00 ایران ایر IRA335 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 21:30 ماهان IRM1060 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 21:05 آسمان IRC3975 ساری ۵ اسفند ۱۳۹۸ f100
دو شنبه 20:55 زاگرس IZG4013 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 20:50 کاسپین CPN6975 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 19:40 کارون KRU2620 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 19:35 سپهران SHI4348 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD80
دو شنبه 19:00 ایران ایرتور IRB952 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 19:00 کاسپین CPN012 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:00 آتا TBZ5641 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 17:20 کاسپین CPN018 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 17:10 آسمان IRC832 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737
دو شنبه 17:00 تابان TBN6245 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD80
دو شنبه 16:45 ایران ایر IRA311 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 15:30 کارون KRU2546 خارگ ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 15:30 زاگرس IZG4021 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 14:20 ایران ایر IRA3303 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 14:00 تابان TBN6213 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ md83
دو شنبه 12:30 کارون KRU2550 خارگ ۵ اسفند ۱۳۹۸ F-27-500
دو شنبه 12:10 آتا TBZ5627 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 11:45 آسمان IRC837 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 11:20 ایران ایر IRA3471 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 11:00 آسمان IRC830 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 09:25 آتا TBZ5635 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
دو شنبه 08:00 قشم ایر QSM1212 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 07:45 ایران ایرتور IRB956 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 06:50 کاسپین CPN020 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 06:25 زاگرس IZG4017 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 06:10 ماهان IRM4586 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A-310-300
یکشنبه 22:15 کارون KRU2616 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 22:20 کارون KRU2614 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 23:00 کارون KRU2604 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 01:45 ایران ایرتور IRB952 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 22:05 کاسپین CPN6912 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:00 تابان TBN6275 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:20 زاگرس IZG4013 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:25 آسمان IRC3890 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ f100
یکشنبه 21:45 قشم ایر QSM1300 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 19:55 ایران ایر IRA419 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ f100
یکشنبه 19:00 ایران ایر IRA3337 اصفهان ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-42-400
یکشنبه 19:35 ایران ایر IRA3479 رشت ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72
یکشنبه 19:00 وارش VRH5845 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 18:45 کارون KRU2622 اصفهان ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 17:30 کیش ایر KIS7130 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 13:15 کارون KRU2630 بندرعباس ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 15:15 کارون KRU2618 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 15:30 زاگرس IZG4021 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 16:45 کاسپین CPN018 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:00 تابان TBN6245 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD80
یکشنبه 17:20 آسمان IRC832 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737
یکشنبه 12:05 ماهان IRM4524 خارگ ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 10:00 ماهان IRM4562 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ85
یکشنبه 10:15 ماهان IRM4564 عسلویه ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 08:45 کارون KRU2620 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 08:55 ایران ایر IRA290 تبریز ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 10:00 زاگرس IZG4017 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 09:35 ایران ایر IRA3387 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-42-400
یکشنبه 07:55 وارش VRH5852 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:10 ماهان IRM4586 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A-310-300
یکشنبه 07:45 ایران ایرتور IRB956 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 23:00 ایران ایرتور IRB989 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:45 ایران ایر IRA310 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 22:45 کارون KRU2617 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 22:40 ماهان IRM1061 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A-310-300
دو شنبه 22:40 آسمان IRC3827 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 21:50 کاسپین CPN019 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:45 زاگرس IZG4012 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:35 آسمان IRC833 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737
دو شنبه 20:40 کارون KRU2621 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 20:30 سپهران SHI4349 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD80
دو شنبه 13:00 کارون KRU2547 خارگ ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 13:00 آتا TBZ5640 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 14:55 ایران ایر IRA3302 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 15:00 تابان TBN6214 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ md83
دو شنبه 16:30 زاگرس IZG4020 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 16:30 کارون KRU2605 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 17:30 ایران ایر IRA334 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 17:40 آسمان IRC3974 ساری ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 18:00 تابان TBN6246 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD80
دو شنبه 18:20 کاسپین CPN6974 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 19:00 آتا TBZ5628 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 20:00 ایران ایرتور IRB953 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 20:05 کاسپین CPN013 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 12:45 آسمان IRC836 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737-700
دو شنبه 11:55 ایران ایر IRA3470 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 11:30 آسمان IRC831 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 737
دو شنبه 10:20 آتا TBZ5636 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
دو شنبه 08:45 قشم ایر QSM1213 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 08:30 ایران ایرتور IRB957 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 08:00 کارون KRU2551 خارگ ۵ اسفند ۱۳۹۸ F-27-500
دو شنبه 07:55 کاسپین CPN021 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 07:30 زاگرس IZG4016 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 07:20 ماهان IRM4587 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ A-310-300
دو شنبه 07:00 کارون KRU2623 اصفهان ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 02:30 ایران ایرتور IRB8053 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 23:00 کارون KRU2615 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 22:45 کاسپین CPN019 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:30 قشم ایر QSM1301 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 22:10 زاگرس IZG4012 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:00 تابان TBN6276 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:55 آسمان IRC3891 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ f100
یکشنبه 20:30 ایران ایر IRA418 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 20:10 ایران ایر IRA3478 رشت ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72
یکشنبه 20:00 وارش VRH5844 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 19:35 ایران ایر IRA3336 اصفهان ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72
یکشنبه 19:30 کارون KRU2619 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 18:30 کیش ایر KIS7131 كيش ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 18:00 تابان TBN6246 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD80
یکشنبه 17:50 آسمان IRC833 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 737
یکشنبه 17:35 کاسپین CPN6913 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:30 زاگرس IZG4020 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 16:15 کارون KRU2623 اصفهان ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 16:05 کارون KRU2605 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:10 کارون KRU2617 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 13:00 آتا TBZ5640 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 12:40 ماهان IRM4525 خارگ ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 11:15 ماهان IRM4565 عسلویه ۴ اسفند ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 11:00 ماهان IRM4563 شیراز/کرمان ۴ اسفند ۱۳۹۸ RJ85
یکشنبه 11:00 زاگرس IZG4016 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 10:20 ایران ایر IRA3386 شیراز 8 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72
یکشنبه 09:40 ایران ایر IRA291 تبریز 7 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 09:30 کارون KRU2631 بندرعباس 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 08:45 وارش VRH5853 تهران 3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:45 ایران ایرتور IRB957 تهران 9, 10 ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:20 ماهان IRM4587 تهران 5 ۴ اسفند ۱۳۹۸ A-310-300
یکشنبه 05:45 کارون KRU2621 تهران 11 ۴ اسفند ۱۳۹۸ 100

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 11:20 آسمان IRC 838 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 12:00 آسمان IRC 839 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 21:15 آسمان IRC860 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 20:55 ایران ایر IRA357 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 20:45 ایران ایرتور IRB976 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 17:35 ایران ایرتور IRB914 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 20:10 آتا TBZ5695 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 11:20 آسمان IRC3818 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 10:00 ایران ایرتور IRB8076 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 09:30 ایران ایر IRA3345 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
دو شنبه 09:25 کیش ایر KIS7105 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 05:50 ایران ایر IRA265 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 21:30 تابان TBN6201 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 20:30 آسمان IRC3736 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ 727
یکشنبه 19:30 ایران ایر IRA3345 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
یکشنبه 19:00 ایران ایرتور IRB976 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 17:50 ایران ایرتور IRB914 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 09:25 کیش ایر KIS7105 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 10:05 ایران ایر IRA3355 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 14:15 ایران ایر IRA3475 اصفهان ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
یکشنبه 14:20 آسمان IRC3750 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ B.727

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 11:50 آسمان IRC3819 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 18:30 ایران ایرتور IRB915 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 21:10 آتا TBZ5696 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:30 ایران ایر IRA264 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 21:45 ایران ایرتور IRB977 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 22:15 آسمان IRC861 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 11:00 ایران ایرتور IRB8077 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 10:30 کیش ایر KIS7104 تهران ۵ اسفند ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:30 تابان TBN6202 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 10:05 ایران ایر IRA3344 شیراز ۵ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
دو شنبه 07:15 ایران ایر IRA356 مشهد ۵ اسفند ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 21:30 آسمان IRC3751 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ B.727
یکشنبه 20:05 ایران ایر IRA3344 شیراز ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
یکشنبه 20:00 ایران ایرتور IRB977 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 18:45 ایران ایرتور IRB915 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 15:20 آسمان IRC3737 مشهد ۴ اسفند ۱۳۹۸ B.727
یکشنبه 14:50 ایران ایر IRA3354 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 10:40 ایران ایر IRA3474 اصفهان ۴ اسفند ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
یکشنبه 10:25 کیش ایر KIS7104 تهران ۴ اسفند ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

یرای مشاهده هر یک از برنامه های زمانی زیر، روی آن کلیک کنید.

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه زمان تخمینی و واقعی پرواز مشاهده نمایید:

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه وضعیت هوای مبدا پرواز مشاهده نمایید: